Nawigacja

 • Przypomnienie

   Przypominam, że od poniedziałku 17.05.2021 r. do nauczania stacjonarnego wracają uczniowie z klas VII i VIII. Uczniowie pozostałych klas IV- VI uczą się jeszcze zdalnie (do 21.05.2021r).

  Dyrektor szkoły Lech Janusz Owczarczyk

 • 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  3 maja będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Oficjalnie nazywała się ona „Ustawą Rządową z dnia 3 maja 1791 roku”. Należy podkreślić,  że był to pierwszy w Europie , a drugi na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, akt prawny tego typu. Konstytucja 3 maja była ogromnym osiągnięciem wybitnych działaczy stronnictwa patriotycznego, które w latach 1788-1792 kierowało pracami Sejmu Wielkiego. Głównymi autorami Konstytucji 3 maja byli: król Stanisław August Poniatowski, marszałek wielki litewski Ignacy Potocki, podkanclerzy koronny Hugo Kołłątaj, marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski i sekretarz królewski Scypion Piattoli.

  Warto również pamiętać, że pierwsza polska konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w atmosferze swoistego zamachu stanu, ponieważ w jej zatwierdzeniu nie wzięła udziału większość posłów i senatorów z opozycyjnego stronnictwa hetmańskiego, a jej tekst został przyjęty w ciągu jednego dnia obrad, w całości, bez przewidzianego regulaminem dyskutowania i głosowania nad każdym artykułem oddzielnie. Poza tym Zamek Królewski w Warszawie, na którym obradował Sejm Wielki, w celu zastraszenia przeciwników politycznych został otoczony przez wojska królewskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego.

  Konstytucja 3 maja dokonywała zasadniczej zmiany dotychczasowego zacofanego ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zniosła liberum veto, wolną elekcję, konfederacje szlacheckie oraz dualistyczny podział Rzeczypospolitej na Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Rzeczpospolita stała się jednolitą monarchią konstytucyjną z dziedzicznym tronem. Po śmierci króla Stanisława Augusta na tronie polskim miał zasiąść wnuk króla Polski Augusta III Sasa- elektor saski Fryderyk August z dynastii Wettinów. Zgodnie z postępowym duchem epoki oświecenia wprowadzała trójpodział władzy państwowej. Władza ustawodawcza należała do „zawsze gotowego” dwuizbowego sejmu złożonego z izby poselskiej i senatu, władza wykonawcza- do króla i stałego rządu zwanego Strażą Praw, a władza sądownicza znalazła się w gestii sądów o charakterze stanowym. Za integralną część konstytucji uznano „Prawo o miastach królewskich”, na mocy którego mieszczanie z miast posiadających taki właśnie status prawny uzyskali nietykalność osobistą, prawo do nobilitacji, nabywania majątków ziemskich, piastowania niższych urzędów, stopni oficerskich i godności kościelnych (mieszczanie z Kolna również otrzymali takie prawa jako mieszkańcy miasta królewskiego). Konstytucja uznawała religię katolicką za panującą, ale jednocześnie zapewniała tolerancję innym wyznaniom.

  Zgodnie z prawdą historyczną trzeba jednak zaznaczyć, że Konstytucja 3 maja nie była dziełem doskonałym i zawierała również treści zachowawcze. Nadal utrzymywała dominację polityczną i gospodarczą szlachty, ograniczenia prawne dla większości przedstawicieli stanu mieszczańskiego oraz nie zmieniła w znaczący sposób trudnego położenia chłopów, którzy nie otrzymali wolności osobistej i ziemi na własność. Stwierdzała jedynie lakonicznie, że chłopi „najliczniejszą w narodzie stanowią ludność” i zostaną wzięci „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. Należy jednak podkreślić, że według zamierzeń autorów ten ważny dokument miał stanowić dopiero początek gruntownych reform ustrojowych w Rzeczypospolitej. Twórcy Konstytucji 3 maja musieli wziąć pod uwagę niechęć dużej części konserwatywnej szlachty do jakichkolwiek zmian politycznych i społecznych. Obawiali się również reakcji militarnej ze strony wszystkich trzech sąsiadujących mocarstw (Rosji, Austrii i Prus), które słusznie przewidywały, że zreformowana wewnętrznie Polska przestanie być łatwym celem ich zaborczej polityki.

  Konstytucja 3 maja w dłuższej perspektywie stwarzała realną możliwość wzmocnienia naszego kraju i uniezależnienia go od obcych wpływów politycznych. Udowadniała polityczną roztropność naszych politycznych elit, które potrafiły gruntownie przebudować ustrój państwa, ale bez rewolucyjnych i krwawych wstrząsów- tak jak stało się to w ówczesnej Francji. Na jej ostateczny kształt wpłynęły zdobycze oświecenia europejskiego w zakresie prawa, m.in. idea suwerenności narodu, koncepcja trójpodziału władz, odpowiedzialność parlamentarna ministrów czy zasada głosowania większością. Niestety, ostry sprzeciw wstecznych sił w kraju, a także agresywne działania państw ościennych sprawiły, że Konstytucja 3 maja obowiązywała zaledwie przez rok. Latem 1792 roku została obalona przez armię rosyjską aktywnie wspieraną przez rodzimych zdrajców z konfederacji targowickiej. W 1793 r. Rosja i Prusy dokonały kolejnego, drugiego już rozbioru Polski. Po klęsce powstania kościuszkowskiego zaborcy ostatecznie w 1795 roku zlikwidowali państwo polskie. Dla naszego narodu rozpoczął się wówczas trwający 123 lata okres niewoli i prześladowań.

  Na zakończenie warto przypomnieć, jakie były okoliczności uchwalenia Święta Narodowego Trzeciego Maja. Już 5 maja 1791 r. dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja uznano za polskie święto narodowe. Po raz pierwszy obchodzono je w 1792 r. Po upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej zaborcy zakazali organizowania uroczystości rocznicowych z okazji uchwalenia „Ustawy Rządowej”. Stało się to możliwe dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. W kwietniu 1919 r. Sejm Ustawodawczy ogłosił rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja świętem narodowym, które następnie obchodzono przez cały okres istnienia II Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej okupanci zakazali obchodzenia polskich świąt narodowych. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r., polskie władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania tej rocznicy. Ostatecznie w 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione przez reżim komunistyczny. Dopiero w 1990 r. ponownie przywrócono do kalendarza polskich świąt państwowych Święto Narodowe Trzeciego Maja. Od 2007 r. Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone również w Republice Litewskiej.

   

  Mariola Staszewska, Mariusz Kędzierski

   

   

   

   

   

   

   

 • Powrót do nauczania stacjonarnego

  Szanowni Państwo

  w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie stopniowego przywracania nauczania stacjonarnego informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie od dnia 04.05.2021 będzie obowiązywać następująca organizacja pracy:

  - od dnia 04.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji wszystkie klasy I-III

  - od dnia 17.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji wszystkie klasy VII i VIII (115 uczniów) a IV, V i VI (120 uczniów) w kolejnym tygodniu.

  - od dnia 17.05.2021 WSZYSCY NAUCZYCIELE prowadzą zajęcia na terenie Szkoły ( dla klas IV-VI zdalnie), zgodnie ze swoim planem lekcji.

  - w dniach 25-27.05.2021 przeprowadzane będą w Szkole egzaminy ósmoklasisty
    w tym terminie pozostałe oddziały  zajęć dydaktycznych nie mają.

  - od dnia 31.05.2021 do Szkoły przychodzą zgodnie z planem lekcji WSZYSTKIE KLASY!

  Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian w powyższym harmonogramie, wynikających z niezależnych od nas decyzji zewnętrznych

  z poważaniem

  dyrektor szkoły

  Lech Owczarczyk

   

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

  KOMUNIKAT Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.

  Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

  Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
  Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja
  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
  • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
  • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

  Podstawa prawna
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  To już kolejny rok, gdy szkolnym kalendarzem rządzi pandemia. Kolejny kwiecień, gdy szkoła w zasadzie jest pusta. W tym roku mieliśmy odrobinę szczęścia, bo w szkole są dwie grupy sześciolatków. Mogliśmy świętować 23 kwietnia-Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tradycyjnie ten dzień poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwu, a także problematyce związanej z ochroną praw autorskich. Jest to również okazja do dyskusji na temat roli książki, jako źródła wiedzy oraz jej roli w życiu każdego człowieka, tak samo małego i wielkiego. W naszej szkole zaczęliśmy świętowanie od samego rana. W szkolnej świetlicy od godziny 7 rano trwała „ciężka praca”. Maluchy mogły wcielić się w rolę pisarza-twórcy książki i stworzyć swoją wymarzoną książkę. Faktem jest, że dzieci nie umiały pisać, ale powstawały „przecudne” rysunkowe historie. Świetliczaki były tak pochłonięte pracą, że niektórzy z oporami szli do swoich pracowni na zajęcia „bo musieli dokończyć swoje książeczki”.

  Po śniadaniu, gdy wszyscy doładowali swoje baterie, rozpoczęliśmy dalszą część spotkań. W klasach pojawiła się niezapowiedziana ”Pani Książka”. Zaskoczenie było ogromne. Pani Książka opowiadała o tym, jak powstają „najciekawsze wytwory ludzkiej” myśli czyli książki, pokazywała jakie „książkowe skarby” można znaleźć w szkolnej bibliotece. Maluchy dowiedziały się, że każda książka może zabrać je w bajkowy świat, że przeglądając „Atlas geograficzny” pojadą w cudowną podróż po całym świecie. Encyklopedie, słowniki, leksykony odkryją przed nimi magię słów, pojęć i terminów. Książki z bajkami zabiorą ich w świat fantazji. Z bohaterami książek mogą poznawać fantastyczne zakątki, mogą przeżywać niesamowite przygody, spotykać fantastyczne stwory. Na koniec spotkania Pani Książka opowiedziała historię - przygodę pierwszoklasisty, który nie chciał nauczyć się czytania i pisania, a szkołę traktował jak plac zabaw. Dzieciom bardzo podobało się opowiadanie. Wszyscy słuchali opowieści o przygodach niesfornego Jacusia z otwartymi ustami. Momentami w klasie wybuchał głośny śmiech, gdy szalony Jacuś wpadał na genialne pomysły. Maluchy z żalem żegnały się z Panią Książką, ale zapewniały, że będą pojawiać się często w szkolnej bibliotece.

  W tym roku szkolnym działania zmierzające do promocji czytelnictwa rozszerzyliśmy również i na starszych czytelników biblioteki, czyli nauczycieli. Każdy z nich otrzymał skromny upominek, do którego dołączona była karteczka z tytułem książki polecanej do czytania. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Biblioteczne drzwi, można powiedzieć, że „nie zamykały się”. Wszyscy chcieli do czytania ksiązki sugerowane przez panią Książkę. W tym świątecznym, książkowym dniu biblioteka, mimo pandemii nie świeciła pustkami, wręcz nie można się było opędzić od ,,klientów”.

 • Organizacja pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. informuję, iż od 26 kwietnia w naszej szkole - w klasach edukacji wczesnoszkolnej będzie wprowadzone nauczanie hybrydowe. W związku z tym w najbliższych tygodniach 50% uczniów będzie uczęszczała do szkoły, a druga połowa będzie pracowała z domu on-line.

  Harmonogram pracy i zarządzenie dyrektora do pobrania w załączniku.

  Dyrektor szkoły

  Lech Owczarczyk

 • Powrót dzieci z oddziałów przedszkolnych

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. dzieci z grup 5 i 6- latków powracają do szkoły. Organizacja pracy w pozostałych oddziałach się nie zmienia.

 • Organizacja pracy szkoły do 18 kwietnia 2021 r.  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłuża się do dnia 18 kwietnia 2021 r. czasowe ograniczenie   funkcjonowania naszej szkoły na dotychczasowych zasadach.

  Dyrektor szkoły Lech Janusz Owczarczyk

 • Organizacja pracy szkoły od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. w związku z ogłoszonym kolejnym lockdownem

   

  Szanowni Państwo

  W związku z decyzją rządową z dnia 17.03.2021 r. informuję, że od dnia 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas (I – VIII).

  OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie będzie wyglądała w następujący sposób:

  • Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie.

  • Klasy I-VIII uczą się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym, w/ g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

  • Nauczyciele realizują lekcje w systemie zdalnym  zgodnie z ustalonym grafikiem.

  • Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w godzinach 7 00 – 16 00 w/g dotychczasowych zasad.

  • Od poniedziałku mamy również obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 – po wcześniejszym zgłoszeniu w Sekretariacie Szkoły.

  • Sekretariat Szkoły będzie czynny codziennie w godz. 730 – 1530 (dostęp wyłącznie głównym wejściem).

  • Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty lub telefonicznie(ew. aplikacja Teams).

  • Od wtorku 23 marca wznawiamy działalność stołówki szkolnej.

  • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi( nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej),  którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne uzasadnione przyczyny nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

  • Dla uczniów z klas VIII mogą być organizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.

  • Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  O wszelkich innych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony https://szkolanrjeden.edupage.org/.

  Lech Owczarczyk
  Dyrektor Szkoły

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 • Dzień liczby Pi


  Najsłynniejsza liczba świata – liczba – służąca przecież tylko do określenia pewnej ilości – sama w sobie nie może być szczególnie interesująca. A jednak są takie liczby, które wzbudzają zainteresowanie już od tysięcy lat – matematyków, naukowców … i nas! To „pi” – π – definiowana między innymi jako stosunek długości obwodu do średnicy koła.

  Jej urodziny przypadają co roku 14 marca. Datę wybrano oczywiście nieprzypadkowo – 3.14 to początek matematycznej stałej.

  Zachęcamy do zgłębienia wiedzy na temat naszej dzisiejszej solenizantki.

  Pod linkiem przygotowałyśmy dla Was kilka informacji, ciekawostek, prace naszych uczniów oraz zabawę.

  Zapraszamy na stronę

  https://www.canva.com/design/DAEYrcCGs4Q/bw_1r72Dd1R1oKXXEO3U3Q/view?utm_content=DAEYrcCGs4Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

  dyrekcja szkoły

 • Życzenia

  Drogie Panie

  W dniu Waszego Święta składamy Wam z głębi serca płynące życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia, miłości bliskich, szacunku otoczenia, samych pięknych dni w życiu, sukcesów zawodowych.

  Dziękujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.

  Dyrektor i wszyscy mężczyźni SP1 w Kolnie

 • Komunikat – Konkurs Kangur Matematyczny

  Drodzy Uczniowie!

  Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

  Szkolny Koordynator Konkursu

 • Objawy depresji u dziecka

  Po czym można poznać, że młody człowiek zmaga się z depresją? Poniższa infografika zawiera najczęściej występujące objawy depresji u dzieci.

  objawy-depresji-u-dziecka-1.pdf​​​​​​​

 • Próbne egzaminy ósmoklasisty


  Od 17 do 19 marca organizowane będą tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

  Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

  Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w pierwszym tygodniu marca br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście.

  Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

  Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

  Przypominamy, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1]. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym.Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Warto zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.

  Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)

  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 • Nabór do przedszkola(5-latki) i oddziałów przedszkolnych

  Drodzy Rodzice informujemy, że od 1 marca 2021 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Kolno. W naszej szkole nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego oraz osobiście w sekretariacie szkoły. Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do pobrania. 

  oświadczenia dla 5-latkow.doc

  wniosek do zerówki i 5-latków(1).docx

  podanie do szkoly(1).doc

  Serdecznie zapraszamy

   

 • Konkursy proponowane przez KOKiS- zachęcamy do udziału!

  Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie   " Miłość jest wszędzie". Konkurs polega na indywidualnej recytacji wiersza, tekstu, o tematyce miłosnej i przesłaniu nagrania na stronę  konkurs@kokis-kolno.pl  Nadsyłanie nagrań mija 11 02 2021r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.02.2021r.

  Kolejna propozycja to Powiatowy Konkurs Piosenki Bajkowej. Miłośnicy rysowania i malowania również znajdą coś dla siebie. Proponowany jest udział w konkursie plastycznym ,,Pejzaż zimowy". Szczegóły odnośnie konkursów  znajdują się na stronie internetowej  http://www.kokis.kolno.home.pl/kokis/. Zachęcamy do udziału.

 • Uwaga uczniowie - zmiana planu

  Bardzo proszę o sprawdzenie planu lekcji swojej klasy, ponieważ od 1 lutego 2021r. nastąpiły drobne zmiany w rozkładzie zajęć. Nowy plan lekcji umieszczony jest na stronie internetowej.

 • Uwaga praca!!!

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie poszukuje nauczycieli pedagogiki specjalnej (autyzm). Bliższe informacje w sekretariacie szkoły.

 • Organizacja zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

   

          Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  https://www.gov.pl/attachment/69bd7ef4-a523-4cb2-ae3f-faeaebf0d111

  z dniem 18.01.2020r powracamy do zajęć szkolnym wg następujących zasad:

  1. Klasy IV – VIII kontynuują naukę w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach;

  2. Klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z zasadami określonymi w rekomendacjach Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji oraz możliwościami organizacyjnymi Szkoły.

  3. Grupy 5 i 6-latków bez zmian.

   Zgodnie z powyższymi rekomendacjami, dla klas I-III obowiązują między innymi następujące reguły:

  · wietrzenie sal lekcyjnych po każdych zajęciach,

  · codzienna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń szkolnych,

  · pomiar temperatury dzieci termometrem bezdotykowym w przypadku podejrzenia choroby,

  · zajęcia lekcyjne w jednej sali ( z wyłączeniem informatyki i wf),

  · wydzielone szatnie,

  · zróżnicowane wejścia do szkoły,

  · automaty dezynfekcyjne do rąk przy każdym wejściu do szkoły,

  · obowiązują wydzielone strefy dla Rodziców i Opiekunów w budynku szkolnym,

   · zróżnicowane godziny i miejsca przerw międzylekcyjnych,

   · zindywidualizowany grafik korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej,

  Szczegółowe rozwiązania stosowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie są dostępne na stronie www.szkolanrjeden.edupage.org

  oraz w Sekretariacie Szkoły

  Dyrektor Szkoły Lech Owczarczyk

 • Drodzy Rodzice i Uczniowie

  W związku z wprowadzeniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa w całym kraju informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie obowiązywać będą ogólne zasady dotyczące miejsc publicznych. Zatem w miejscach wspólnych na terenie szkoły - tam tylko mogą przebywać rodzice PARTER i przy szatniach (Wojska Polskiego 22 oraz Marii Dąbrowskiej 4) obowiązkowe będzie noszenie maseczek. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra zdrowia podczas konferencji na lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek. Wszystkie wcześniej obowiązujące procedury bezpieczeństwa w naszej szkole nadal obowiązują.

  Apeluję do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

  Proszę także o zapoznanie się z obecnie obowiązującymi zaleceniami 

  Lech Owczarczykdyrektor SP 1 w Kolnie

  Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych-1-1(1).pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć