Nawigacja

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOLNIE

 

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałających z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną, samorządem uczniowskim i władzami oświatowymi, w celu jednolitego oddziaływania na uczniów w procesie nauczania oraz opieki i wychowania.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.
 3. Cele, zadania i organizację rady rodziców określa niniejszy regulamin.

 

§ 2

 

 1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 2. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

 

 

II Wybory do Rady Rodziców

 

§ 3

 

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Aby wybory były ważne wymagana jest frekwencja 50% +1.
 2. W przypadku nie wybrania Rady w miesiącu wrześniu, należy wybrać Radę z członków obecnych na zebraniu w miesiącu październiku przy czym nie obowiązuje system większościowy. 
 3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie  Radę klasową.
 4. W  skład Rady Klasowej wchodzą 3 osoby. 
 5. Jednego ucznia w wyborach do Rady Klasowej może reprezentować tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.
 6. Każdy członek Rady Klasowej  uczestniczy w spotkaniach szkolnej Rady Rodziców.

 

§ 4

 

 1. Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady.
 2. Wybory do Rad Klasowych i do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym na zasadach ustalonych przez rodziców.

 

 

III Władze Rady

 

§ 5

 

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

§ 6

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej spotkań.
 4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłowa gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę. 

 

 

 

 

 

 

IV Posiedzenia Rady Rodziców

 

§ 7

 

 1. Rada zbiera się minimum dwukrotnie w danym roku szkolnym, a prezydium Rady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 8

 

 1. Posiedzenia Rady są  protokołowane.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 5. W sprawach spornych Rada i dyrektor szkoły odwołują się do organu prowadzącego szkołę.

 

 

V Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 9

 

 1. Rada Rodziców jest organizacja wewnątrzszkolną mającą na celu:

 

 • Zapewnienie współpracy rodziców za szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej  i opiekuńczej w szkole i środowisku.
 • Występowanie do Dyrektora i władz szkolnych z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki.
 • Opiniowanie szkolnego zestawu: programu nauczania oraz podręczników.
 • Opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zająć edukacyjnych.
 • Opiniowanie wniosku o działanie na terenie szkoły stowarzyszeń lub innych organizacji.
 • Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły.
 • Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
 • Współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku.
 • Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora szkoły oraz na wniosek organu prowadzącego, wyrażenie opinii o pracy dyrektora.
 • Współdziałanie z dyrektorem szkoły dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży.

 

 

VI Zasady działalności finansowo - gospodarczej

 

§ 10

 

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutowa szkoły.
 2. Fundusze Rady pochodzą z:
 • Zadeklarowanych dobrowolnych składek rodziców,
 • Dochodów osiągniętych z własnej działalności,
 • Darowizn od instytucji państwowych i osób fizycznych oraz innych podmiotów.

 

§ 11

 

Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość według zasad określonych w ogólnych przepisach o rachunkowości.

 

§ 12

 

 1. Środki mogą być użyte na udzielaniu szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 2. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rodzice uczniów.

 

§ 13

 

 1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby:
 • Skarbnika
 • Innego członka prezydium Rady Rodziców.

 

§ 14

 

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

 

§ 15

 

Skarbnik Rady składa sprawozdanie finansowe na II posiedzeniu Rady za rok poprzedni.

 

§ 16

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

 

                                                                                                § 17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                                    Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć