Nawigacja

Prawa ucznia

Prawa ucznia

PRAWA UCZNIA

 

 

§ 30.

 Uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:

 

 1. Wszechstronnego rozwoju.
 2. Opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz pomocy w nauce.
 3. Równego traktowania bez względu na poziom umysłowy, płeć, wyznanie, status majątkowy itp.
 4. Informacji na temat wymagań, metod nauczania i jawności oceniania.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, do wyrażania opinii poprzez redagowanie gazetki szkolnej, udziału w dyskusjach, pracach w Samorządzie Uczniowskim.
 6. Życzliwego i godnego traktowania oraz poszanowania jego prywatności.
 7. Zachowania tajemnicy.
 8. Samorządnego aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 9. Uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy i umiejętności.
 10. Udziału w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych.
 11. Odwołania się od każdej oceny, wymierzonej kary w trybie określonym w Statucie Szkoły.
 12. Uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę Podstawową formach wypoczynku i rozrywki.
 13. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w szczególności w przypadku trudności w nauce.
 14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 15. Składania skarg w przypadku naruszenia swoich praw.

 

§ 31.

Uczeń ma uprawnienia:

 1. Nauczania indywidualnego, jeśli wymaga tego sytuacja losowa.
 2. Realizowania indywidualnego programu lub toku nauki.
 3. Zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności.
 4. Ubiegania się o przyznanie stypendium i innej formy pomocy materialnej.
 5. Dostosowania form i warunków sprawdzianu po klasie VI dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 6. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz języka obcego na podstawie opinii lekarza.

 

§ 32.

Uczeń ma przywileje:

 1. Nie przygotowania się do lekcji zgodnie z zasadami przyjętymi w  Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 2. Zwolnienia z przygotowania się do lekcji na 1 dzień przed konkursem, w dniu konkursu oraz 1 dzień po konkursie.

 

§ 33.

 

Procedury egzekwowania praw ucznia:

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia przysługuje prawo złożenia apelacji  przez samego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń bądź jego rodzic (prawny opiekun) składa pisemny wniosek z uzasadnieniem oraz podpisem do Rzecznika praw ucznia.
 3. Jeżeli Rzecznik uzna zasadność wniosku, kieruje go do Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor Szkoły wraz z komisją w składzie: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy, Rzecznik praw ucznia, przedstawiciel Rady Rodziców, badają, czy naruszone zostało prawo ucznia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do Dyrektora Szkoły.
 5. W przypadku uznania, iż złamane zostało prawo ucznia, zostaną  podjęte działania  w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby łamiącej prawo.
 6. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć