•  
     

    Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

    Treści niedostępne

    • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły.
    • Zamieszczone nagrania/filmy nie posiadają napisów.
    • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

    Wyłączenia

    • Brak możliwości zmiany kontrastu.
    • Brak możliwości obsługi witryny jednym klawiszem.
    • brak możliwości zmiany wielkości czcionki.
    • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących.
    • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lech Janusz Owczarczyk.
    • E-mail: szkola_podstawowanrjeden@op.pl
    • Telefon: 862782124

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie
    • Adres: ul. Wojska Polskiego 22, 18- 500 Kolno
    • E-mail: szkola_podstawowanrjeden@op.pl
    • Telefon: 862782124

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek szkoły nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Jest główne wejście od strony ulicy Wojska Polskiego i trzy wyjścia ewakuacyjne. W szkole jest bariera architektoniczna w postaci schodów, uniemożliwiających samodzielne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Wejście od strony Urzędu Miasta dostosowane jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Personel szkolny wpiera przemieszczanie się osób niepełnosprawnych oraz ich ewakuację przy wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Jest jedna toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

    Załączniki

    Plik Wielkość
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 723 KB