Nawigacja

Publikacje nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego - Anna Przestrzelska

Imię i nazwisko: mgr Anna Przestrzelska

Nauczyciel: wychowawca świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie

Czas trwania stażu: 01.09.2014r. - 31.05.2017r.

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

 

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Uzupełnianie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedur awansu zawodowego

Zapoznanie się z nowymi aktami prawnymi na stronach MEN

Cały okres stażu

dokumentacja stażu złożona zgodnie z literą prawa

2

Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy

 

 • Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych poza szkołą.
 • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
 • Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych

Cały okres stażu

Zaświadczenia

3

Udział w zajęciach otwartych

 

Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

Cały okres stażu

Lista obecności

4

Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.

Cały okres stażu

Opracowana i aktualizowana dokumentacja

5

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.

Kursy kwalifikacyjne

Cały okres stażu

Zaświadczenia

6

Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

 • Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
 • Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.
 • Wykorzystywanie tematycznych portali internetowych

Cały okres stażu

Wypracowane materiały i wdrożone metody

7

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy

Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów

Aktywizacja i angażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych

Cały okres stażu

Zgromadzone informacje oraz zorganizowane wspólnie przedsięwzięcia

8

Prowadzenie zajęć origami w świetlicy

Prowadzenie zajęć i przygotowanie wystaw.

 

Cały okres stażu

Prace uczniów

9

Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych

 

Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:

- Andrzejki

- Bal karnawałowy

- Spotkanie wigilijne przy choince

Cały okres stażu

Scenariusze imprez świetlicowych

10

Przeprowadzanie konkursów świetlicowych

 

Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

Cały okres stażu

Gazetki i wystawy świetlicowe

11

Kształtowanie sprawności fizycznej

Organizowanie zajęć ruchowych.

 

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku

12

Edukacja ekologiczna

 

Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.

Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

Zbieranie surowców wtórnych.

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku, dokumentowanie realizowanych przedsięwzięć

13

Praca z uczniami mającymi problemy w nauce

 

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.

Cały okres stażu

Systematyczna praca pozalekcyjna oraz wyrobienie nawyku systematycznej pracy w domu

14

Badanie jakości pracy świetlicy

Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci

VI 2015r.

Opracowane wyniki badań

 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej  (§8 ust. 2 pkt. 2)

 

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych z wykorzystaniem Internetu

Projektowanie dyplomów, ogłoszeń i plakatów na potrzeby konkursów szkolnych

Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości. Przygotowywanie materiałów do zajęć praktycznych.

Cały okres stażu

Przykładowe wybrane pomoce dydaktyczne,

2

Promowanie własnych osiągnięć w Internecie

Dzielenie się własnymi dokonaniami na stronach WWW dla nauczycieli (www.literka.pl, www.edux.pl i stronie szkoły)

Cały okres stażu

Publikacje lub potwierdzenie

3

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych

Wykorzystanie technologii informacyjnej i programów multimedialnych podczas przeprowadzania różnorodnych zajęć.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć, programy na nośniku CD, DVD

4

Wykorzystanie zasobów internetowych

 

Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych
z pracą w świetlicy szkolnej.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie wartościowych adresów stron i portali internetowych.

Cały okres stażu

Dyplomy, plany pracy, baza wartościowych adresów www

 

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

 

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Dzielenie się swoim doświadczeniem

Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych

Cały okres stażu

Potwierdzenie wykorzystanych materiałów

2

Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Umieszczenie planu rozwoju w Internecie

Cały okres stażu

Publikacja , ew. potwierdzenie

3

Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.

Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.

Cały okres stażu

Publikacja , ew. potwierdzenie

4

Organizacja zajęć otwartych.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlic i nauczycieli.

Cały okres stażu

Scenariusze lekcji, arkusz obserwacji dyrektora szkoły, potwierdzenie obecności nauczycieli.

5

Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych

Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.

Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.

Cały okres stażu

Scenariusz zajęć, regulaminy konkursów, protokoły

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

 

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć profilaktyczno –zdrowotnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Opracowanie i realizacja programu składającego się z trzech bloków tematycznych:

 • bezpieczeństwo
 • zdrowy tryb życia
 • higiena osobista i otoczenia

2015/2016

Kopia programu z akceptacją dyrektora, scenariusze zajęć

2

Opracowanie autorskiego programu wychowawczego “Wyrażam swoje uczucia – rozumiem innych”

Wdrożenie programu autorskiego składającego się ze scenariuszy zajęć:

 • „Chętnie się z tobą podzielę”
 • „Magiczne słowo przepraszam”
 • „Dobrze mieć przyjaciela”

2016/2017

Kopia programu z akceptacją dyrektora, scenariusze zajęć

 

 

 

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

L.P

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Aktualizacja strony internetowej szkoły dotycząca wydarzeń z życia świetlicy.

 

Umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Cały okres stażu

Witryna szkolnej strony internetowej

2

Wdrożenie akcji w świetlicy: „Czwartkowe poranki z książką”, „Zaprzyjaźnij się z książką”

Codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej.

Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku

3

Aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych i świetlicowych

Przygotowanie dekoracji i oprawy plastycznej na szereg imprez szkolnych (zgodnie z planem pracy szkoły)

Cały okres stażu

Przygotowane i przeprowadzone imprezy

4

Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”

Współpraca z PUK w Kolnie – udział w akcji „Pomóżmy kasztanowcom”

XI – XII 2014r.

 

X – XI 2014r.

 

Dyplom uczestnictwa

 

 

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi  lub  innymi  podmiotami  (§8  ust. 2 pkt. 4e)

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Współpraca z Komendą Powiatową Policją w Kolnie

Organizacja spotkań z policjantem,

Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.

Wyświetlanie filmów edukacyjnych.

Cały okres stażu

Przeprowadzone działania, potwierdzenie

2

Współpraca ze Strażą Pożarną w Kolnie

 

Organizacja spotkań ze strażakiem.

Cały okres stażu

Przeprowadzone działania, potwierdzenie

3

Współpraca z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu i organizacjami poza szkolnymi

 

Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą

Udział w uroczystościach organizowanych przez KOKiS

Cały okres stażu

Przeprowadzone działania, potwierdzenie

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

 

L.P.

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Identyfikacja problemów, diagnoza, działania, ocena efektu.

Cały okres stażu

Opis przypadku

2

Otoczenie opieką wychowanków świetlicy

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Stała współpraca z pedagogiem szkolnym

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć