• Plan rozwoju zawodowego - Anna Przestrzelska

    • Imię i nazwisko: mgr Anna Przestrzelska

     Nauczyciel: wychowawca świetlicy

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie

     Czas trwania stażu: 01.09.2014r. - 31.05.2017r.

      

      

     PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

     NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

      

      

      

     Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

      

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Uzupełnianie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedur awansu zawodowego

     Zapoznanie się z nowymi aktami prawnymi na stronach MEN

     Cały okres stażu

     dokumentacja stażu złożona zgodnie z literą prawa

     2

     Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy

      

     • Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych poza szkołą.
     • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
     • Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych

     Cały okres stażu

     Zaświadczenia

     3

     Udział w zajęciach otwartych

      

     Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

     Cały okres stażu

     Lista obecności

     4

     Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

     Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.

     Cały okres stażu

     Opracowana i aktualizowana dokumentacja

     5

     Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.

     Kursy kwalifikacyjne

     Cały okres stażu

     Zaświadczenia

     6

     Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

     • Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
     • Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.
     • Wykorzystywanie tematycznych portali internetowych

     Cały okres stażu

     Wypracowane materiały i wdrożone metody

     7

     Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy

     Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów

     Aktywizacja i angażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych

     Cały okres stażu

     Zgromadzone informacje oraz zorganizowane wspólnie przedsięwzięcia

     8

     Prowadzenie zajęć origami w świetlicy

     Prowadzenie zajęć i przygotowanie wystaw.

      

     Cały okres stażu

     Prace uczniów

     9

     Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych

      

     Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:

     - Andrzejki

     - Bal karnawałowy

     - Spotkanie wigilijne przy choince

     Cały okres stażu

     Scenariusze imprez świetlicowych

     10

     Przeprowadzanie konkursów świetlicowych

      

     Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

     Cały okres stażu

     Gazetki i wystawy świetlicowe

     11

     Kształtowanie sprawności fizycznej

     Organizowanie zajęć ruchowych.

      

     Cały okres stażu

     Zapisy w dzienniku

     12

     Edukacja ekologiczna

      

     Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.

     Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

     Zbieranie surowców wtórnych.

     Cały okres stażu

     Zapisy w dzienniku, dokumentowanie realizowanych przedsięwzięć

     13

     Praca z uczniami mającymi problemy w nauce

      

     Pomoc w odrabianiu lekcji.

     Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.

     Cały okres stażu

     Systematyczna praca pozalekcyjna oraz wyrobienie nawyku systematycznej pracy w domu

     14

     Badanie jakości pracy świetlicy

     Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci

     VI 2015r.

     Opracowane wyniki badań

      

     Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej  (§8 ust. 2 pkt. 2)

      

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych z wykorzystaniem Internetu

     Projektowanie dyplomów, ogłoszeń i plakatów na potrzeby konkursów szkolnych

     Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości. Przygotowywanie materiałów do zajęć praktycznych.

     Cały okres stażu

     Przykładowe wybrane pomoce dydaktyczne,

     2

     Promowanie własnych osiągnięć w Internecie

     Dzielenie się własnymi dokonaniami na stronach WWW dla nauczycieli (www.literka.pl, www.edux.pl i stronie szkoły)

     Cały okres stażu

     Publikacje lub potwierdzenie

     3

     Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych

     Wykorzystanie technologii informacyjnej i programów multimedialnych podczas przeprowadzania różnorodnych zajęć.

     Cały okres stażu

     Scenariusze zajęć, programy na nośniku CD, DVD

     4

     Wykorzystanie zasobów internetowych

      

     Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
     Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych
     z pracą w świetlicy szkolnej.
     Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie wartościowych adresów stron i portali internetowych.

     Cały okres stażu

     Dyplomy, plany pracy, baza wartościowych adresów www

      

      

     Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

      

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Dzielenie się swoim doświadczeniem

     Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych

     Cały okres stażu

     Potwierdzenie wykorzystanych materiałów

     2

     Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

     Umieszczenie planu rozwoju w Internecie

     Cały okres stażu

     Publikacja , ew. potwierdzenie

     3

     Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.

     Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.

     Cały okres stażu

     Publikacja , ew. potwierdzenie

     4

     Organizacja zajęć otwartych.

     Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlic i nauczycieli.

     Cały okres stażu

     Scenariusze lekcji, arkusz obserwacji dyrektora szkoły, potwierdzenie obecności nauczycieli.

     5

     Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych

     Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.

     Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.

     Cały okres stażu

     Scenariusz zajęć, regulaminy konkursów, protokoły

      

     Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

      

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć profilaktyczno –zdrowotnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

     Opracowanie i realizacja programu składającego się z trzech bloków tematycznych:

     • bezpieczeństwo
     • zdrowy tryb życia
     • higiena osobista i otoczenia

     2015/2016

     Kopia programu z akceptacją dyrektora, scenariusze zajęć

     2

     Opracowanie autorskiego programu wychowawczego “Wyrażam swoje uczucia – rozumiem innych”

     Wdrożenie programu autorskiego składającego się ze scenariuszy zajęć:

     • „Chętnie się z tobą podzielę”
     • „Magiczne słowo przepraszam”
     • „Dobrze mieć przyjaciela”

     2016/2017

     Kopia programu z akceptacją dyrektora, scenariusze zajęć

      

      

      

      

     Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych

     lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

     L.P

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Aktualizacja strony internetowej szkoły dotycząca wydarzeń z życia świetlicy.

      

     Umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły.

     Cały okres stażu

     Witryna szkolnej strony internetowej

     2

     Wdrożenie akcji w świetlicy: „Czwartkowe poranki z książką”, „Zaprzyjaźnij się z książką”

     Codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej.

     Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.

     Cały okres stażu

     Zapisy w dzienniku

     3

     Aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych i świetlicowych

     Przygotowanie dekoracji i oprawy plastycznej na szereg imprez szkolnych (zgodnie z planem pracy szkoły)

     Cały okres stażu

     Przygotowane i przeprowadzone imprezy

     4

     Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym

     Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”

     Współpraca z PUK w Kolnie – udział w akcji „Pomóżmy kasztanowcom”

     XI – XII 2014r.

      

     X – XI 2014r.

      

     Dyplom uczestnictwa

      

      

      

     Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi  lub  innymi  podmiotami  (§8  ust. 2 pkt. 4e)

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Współpraca z Komendą Powiatową Policją w Kolnie

     Organizacja spotkań z policjantem,

     Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.

     Wyświetlanie filmów edukacyjnych.

     Cały okres stażu

     Przeprowadzone działania, potwierdzenie

     2

     Współpraca ze Strażą Pożarną w Kolnie

      

     Organizacja spotkań ze strażakiem.

     Cały okres stażu

     Przeprowadzone działania, potwierdzenie

     3

     Współpraca z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu i organizacjami poza szkolnymi

      

     Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą

     Udział w uroczystościach organizowanych przez KOKiS

     Cały okres stażu

     Przeprowadzone działania, potwierdzenie

      

     Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

      

     L.P.

     ZADANIA

     SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

     TERMIN REALIZACJI

     DOWODY REALIZACJI

     1

     Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

     Identyfikacja problemów, diagnoza, działania, ocena efektu.

     Cały okres stażu

     Opis przypadku

     2

     Otoczenie opieką wychowanków świetlicy

     • Rozmowy indywidualne z rodzicami
     • Stała współpraca z pedagogiem szkolnym

     Cały okres stażu

     Zapisy w dzienniku