Nawigacja

Publikacje nauczycieli

Wymagania edukacyjne klas I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE

NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE W KLASIE I

                                                                                             OPRACOWAŁA : MARIA SZCZĘSNA

Ocenę cząstkową  celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści programowe danego obszaru edukacyjnego, rozwiązuje zadania dodatkowe o wyższym stopniu trudności. Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści programowe.

 

Ocenę cząstkową niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń nie opanował treści z zakresu klasy I.

 

Podstawą do oceny opisowej z poszczególnych edukacji jest uzyskanie ocen bieżących według poniższych kryteriów:

 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

 

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

-chętnie, spontanicznie wypowiada się na dany temat,

tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo – skutkowe;

-z łatwością opanowuje pamięciowo dłuższe teksty, ładnie recytuje;

- litery, mieści się w liniaturze, bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania, wzorowo prowadzi zeszyty;

- czyta w bardzo dobrym tempie, płynnie ze zrozumieniem;

- chętnie wypowiada się na dany temat, wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;

- sprawnie opanowuje pamięciowo dłuższe teksty, poprawnie recytuje;

- poprawnie odtwarza kształt liter, mieści się w liniaturze,  popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać krótkie zdania, starannie prowadzi zeszyty;

- czyta w zmiennym tempie, poprawnie ze zrozumieniem;

 

 

- potrzebuje dodatkowej zachęty ze strony nauczyciela w  czasie wypowiadania się, wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania;

- opanowuje pamięciowo krótkie teksty, stara się recytować;

- odtwarza poprawnie kształty większości liter, zazwyczaj mieści się w liniaturze, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki;, stara się dbać o estetykę zeszytów;

- czyta w wolnym tempie, poznane wcześniej krótkie teksty zwykle ze zrozumieniem;

 

 

-niechętnie wypowiada się, konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela, ma ubogi zasób słownictwa;

-ma trudności z zapamiętaniem krótkich tekstów;

- ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i utrzymaniu ich w liniaturze, przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela, nie dba o staranne prowadzenie zeszytów;

- czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst;

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

BARDZO DOBRY

                  (5)

DOBRY

(4)

 

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

- sprawnie klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

- bezbłędnie określa położenie przedmiotów względem siebie;

- biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20;

- układa i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności;

- sprawnie posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych: mierzy długości, odmierza płyny, waży przedmioty, orientuje się w czasie: bezbłędne nazywa dni tygodnia oraz miesiące, bez problemu radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;

- zazwyczaj poprawnie klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

- zazwyczaj poprawnie określa położenie przedmiotów względem siebie;

-dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zna zapis liczb do 20;

- układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe;

- potrafi posługiwać się wiadomościami w sytuacjach praktycznych: mierzy długości, odmierza płyny, waży przedmioty, orientuje się w czasie: bezbłędne nazywa dni tygodnia oraz miesiące, radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;

 

 

 

 

 

- czasami ma trudności z klasyfikacją przedmiotów według danej cechy, przeliczaniem elementów zbioru, porównywaniem zbiorów, wyodrębnianiem części wspólnej zbiorów;

- czasami ma kłopoty z określaniem stosunków przestrzennych;

-  poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10;

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych;

- potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych;

- tylko z pomocą nauczyciela klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

- wymaga pomocy nauczyciela by określić położenie przedmiotów względem siebie;

-dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, popełnia błędy;

- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i zastosowanie wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela;

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

           DOSTATECZNY

                   ( 3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

- aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia,

- ma bogaty zasób wiadomości na temat roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych- potrafi właściwie  zachować się w sytuacji zagrożenia;

- rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem, rozumie konieczność dbania o środowisko naturalne, oszczędzania wody, papieru, energii, chętnie uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych;

- interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje;

- ma wiadomości na temat roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych- wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

- zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem, stara się dbać o

środowisko naturalne, zazwyczaj oszczędza wodę, papier, energię, oraz uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych;

- wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące ,

- zna  wybrane informacje na temat roślin, zwierząt oraz zjawisk atmosferycznych, zna zagrożenia;

- wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem,

ale nie zawsze pamięta by oszczędzać wodę, papier czy energię, czasami angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych;

- dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku;

-ma podstawowe wiadomości o roślinach, zwierzętach i zjawiskach atmosferycznych oraz zagrożeniach;

- rozumie potrzebę dbania o przyrodę, ale nie zawsze pamięta by oszczędzać wodę, papier czy energię, czasami angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych;

 

EDUKACJA PLASTYCZNA ,  ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

               (4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

-twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno – techniczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

- z entuzjazmem ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

- samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią,

-przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;

 

- stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno – technicznych zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni;

-chętnie ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

- potrafi pracować zgodnie z instrukcją;

-zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy;

- w pracach plastyczno – technicznych stosuje ulubione techniki zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni;

- potrafi zilustrować sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

-wymaga objaśnienia instrukcji,

- zna zasady bezpieczeństwa pracy i stara się je stosować w praktyce, nie zawsze dba o porządek w miejscu pracy;

 

 

- prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie,

- wykonuje proste prace plastyczno – techniczne pod kierunkiem nauczyciela;

-zna zasady bezpieczeństwa pracy, ale nie zawsze je stosuje, nie dba o porządek w miejscu pracy;

 

EDUKACJA MUZYCZNA

BARDZO DOBRY ( 5)

DOBRY (4)

 

DOSTATECZNY (3)

 

DOPUSZCZAJĄCY (2)

- chętnie śpiewa, z łatwością zapamiętuje słowa i melodie poznanych piosenek;

- gra na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo odtwarza usłyszany rytm;

- bezbłędnie nazywa instrumenty muzyczne i rozpoznaje ich brzmienie;

- aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce;

 

- zna słowa i melodie większości piosenek;

- poprawnie odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych;

- zazwyczaj poprawnie nazywa instrumenty muzyczne i rozpoznaje ich brzmienie;

-uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych;

 

 

 

 

 

 

-zna słowa większości piosenek i stara się je poprawnie zaśpiewać;

- pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy  rytmiczne, 

-nie zawsze potrafi nazwać instrumenty muzyczne i rozpoznać  ich brzmienie;

- bawi się przy muzyce;

 

 

- ma trudności z zapamiętaniem słów piosenek, nie potrafi poprawnie odtworzyć ich melodii;

- bawi się instrumentami, potrafi poruszać się rytmicznie,

- ma problemy z nazwaniem instrumentów muzycznych;

-wymaga zachęty do zabaw przy muzyce;

 

 

WYCHOWANIE I FIZYCZNE,   

BARDZO DOBRY ( 5)

DOBRY ( 4)

 

DOSTATECZNY ( 3)

DOPUSZCZAJĄCY ( 2)

- jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach, zawsze stosuje zasadę fair play;

- przywiązuje dużą uwagę do zasad bezpieczeństwa;

- rozumie wpływ ruchu i odżywiania na zdrowie człowieka, zawsze przestrzega zasad higieny;

 

 

- jest sprawny fizycznie, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań  ruchowych,

w grach zespołowych zazwyczaj stosuje zasadę fair play;

- zna obowiązujące podczas ćwiczeń zasady bezpieczeństwa i stara się je stosować w praktyce;

- wie, jaki wpływ ma ruch i odżywianie na zdrowie człowieka, zazwyczaj przestrzega zasad higieny;

 

- sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne, w grach zespołowych nie zawsze pamięta o zasadzie fair play;

- nie zawsze stosuje poznane zasady bezpieczeństwa;

- wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka, nie zawsze pamięta o higienie;

 

 

- uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca;

- nie przywiązuje zbytniej uwagi do zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

- wie, że należy dbać o zdrowie,

nie przywiązuje wagi do zasad higieny;

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE W KLASIE II

 

Edukacja polonistyczna

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

czyta płynnie z odpowiednią intonacją ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania, wyszukuje w tekście fragmenty na podany temat, ocenia zachowanie bohaterów, wyraża sąd o zdarzeniach;

 

czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi;

 

czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania ;

czyta poprawnie wyuczone wcześniej krótkie teksty, czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela;

 

czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania ;

ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu

potrafi napisać krótkie opowiadanie na podany temat, umie wymyślić i zapisać dowolny, krótki tekst, opisuje przedmioty zgodnie z podanym planem, pisze sprawozdania z różnych wydarzeń z pomocą nauczyciela ,potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, doskonale pisze z pamięci i ze słuchu, zna zasady ortograficzne;

 

potrafi napisać krótkie opowiadanie na podany temat, umie wymyślić i zapisać dowolny tekst ,potrafi opisać kilkoma zdaniami  różne przedmioty, stosuje zwroty grzecznościowe pisząc życzenia, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania, zna i stosuje zasady ortograficzne, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania ;

 

potrafi napisać kilka zdań na podany temat, umie zaadresować kopertę, używa form grzecznościowych układając życzenia, zna  zasady ortograficzne  , pisze poprawnie zachowując właściwe proporcje liter w wyrazach i wyrazów w zdaniu ,przepisuje tekst prawidłowo ,czasami popełnia  błędy w pisaniu ze słuchu;

 

Pisze w wolnym tempie, przepisuje  poprawnie ,często nie zachowuje prawidłowego kształtu liter, popełnia liczne błędy  podczas pisania z pamięci i ze słuchu;

 

pisze wolno i nieczytelnie,źle łączy litery, nie mieści się w liniach, popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu, pamięci i przepisywania;

 

nie zachowuje prawidłowego kształty liter i łączeń,w pisaniu z pamięci i ze słuchu myli litery drukowane z pisanymi i nie potrafi napisać długich wyrazów i zdań, w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy;

 

 

samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, opowiada treść obrazków i historyjek obrazkowych, układa opowiadania twórcze, opisuje przedmioty,  formułuje pytania i odpowiedzi, logicznie wypowiada się na temat bieżących wydarzeń czytanych tekstów, oglądanych filmów ,pięknie recytuje wiersze;

 

buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne,

 zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, opowiada treść historyjek obrazkowych ,pięknie recytuje wiersze;

 

buduje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, wypowiada się na temat obrazka, przeczytanego tekstu; wyodrębnia zdarzenia w opowiadaniu, nadaje tytuły historyjkom obrazkowym, potrafi poprawnie powiedzieć wiersz z pamięci;

 

wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, przy pomocy nauczyciela buduje krótkie opowiadania ;

 

wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słownictwa, popełnia błędy językowe; na pytania odpowiada pojedynczymi wyrazami, rzadko bierze udział w swobodnych wypowiedziach, zazwyczaj nie kończy swoich wypowiedzi i nie potrafi ich uzasadnić ;

 

uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności , mówi cicho  pojedynczymi wyrazami ,nie potrafi nauczyć się wiersza na pamięć ,ma ubogi zasób słownictwa;

 

samodzielnie  rozpoznaje i układa wszystkie  rodzaje zdań, rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę i czas) ,dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej trzeciej litery, pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka , tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych ;

rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań ,rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę) ,dzieli wyrazy na głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski  , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej i drugiej litery,

pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka ,

 

rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań, umie wskazać

najważniejsze wyrazy w zdaniu ,rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę),dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej litery;

 

dzieli proste wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje samogłoski w poszczególnych wyrazach, słabo zna alfabet, rozpoznaje   w tekście niektóre rzeczowniki i czasowniki  ,rozpoznaje w zdaniu liczbę wyrazów, rozróżnia zdanie pytające i oznajmujące

słabo dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, myli samogłoski ze spółgłoskami,  myli alfabet, nie potrafi  rozróżnić poznanych części mowy i  zdań ;

 

 

ma trudności  z opanowaniem podstawowych elementów z   gramatyki  nawet z pomocą nauczyciela, ,nie potrafi samodzielnie  rozróżnić prostych części mowy ,nie zna samogłosek, dwuznaków, alfabetu .

 

Edukacja matematyczna

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000 bez  przekroczenia progu dziesiątkowego , samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność w wykonywaniu działań, stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia

 

rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50, zna i stosuje kolejność w wykonywaniu działań, stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia

samodzielnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie w zakresie 50, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 50

 

liczy na konkretach, popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 50 popełniając liczne błędy;

 

dodaje i odejmuje na konkretach  w zakresie 100 popełniając  liczne błędy , mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy ;

 

w liczbach dwucyfrowych myli cyfrę  jedności i dziesiątek  ,liczy na konkretach  pomimo tego popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30;

 

samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zdania dwudziałaniowe, bez trudu układa treść do zadania ,pytania i odpowiedzi,

 

samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego;

 

potrafi ułożyć prostą teść zadania do sytuacji życiowej, schematu graficznego i działania arytmetycznego;

 

rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego;

 

z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku i działania arytmetycznego;

nie rozumie treści zadania i nie potrafi rozwiązać  najprostszych zadań, nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku i działania arytmetycznego ,

 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń

pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich)

 

umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu ,pieniędzy, prawidłowo i  wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich),

 

umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy, dobrze radzi sobie  z obliczeniami  kalendarzowymi, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich);

 

popełnia  błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu, pieniędzy,  z pomocą zapisuje daty za pomocą cyfr arabskich i rzymskich;

 

 z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu ,pieniędzy;

 

nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, ciężaru, czasu.

 

Edukacja społeczna

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZNY

(2)

znakomicie zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym   kolegą, uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, jest  zawsze sprawiedliwym i prawdomównym ,wie zawsze , jak się zachować w szkole i jakie są obowiązki

ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wzorowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe)  ,zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu, rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, określa swą przynależność narodową, ,zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy  wszystkich  krajów należących do Unii Europejskiej rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości

zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym   kolegą; uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości , jest sprawiedliwym i prawdomównym ,wie, jak się zachować w szkole i jakie są obowiązki

ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie,  wzorowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe) , jest   chętny do pomocy , rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj  ,zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości);

 

ogólnie zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia; uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych   możliwości , stara się być  sprawiedliwym i prawdomównym ,  stara się   dobrze zachować  się w szkole i zna na ogół obowiązki ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe), jest   chętny do pomocy , rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj , określa swą przynależność narodową, zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości)

 

  zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, ale nie zawsze  je przestrzega, rzadko  uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, , wie jak zachować w szkole i jakie są obowiązki ucznia , nie zawsze kulturalnie  zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników  ,  rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj , określa swą przynależność narodową ,zna niektóre symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) , ogólnie dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje ;

 

zna prawa i obowiązki ucznia ,ale  rzadko się do nich stosuje,

 nie uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach , nie zawsze wie jak zachować się  w szkole i jakie są obowiązki ucznia , często niekulturalnie  zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna   tylko niektóre symbole narodowe , na ogół dba o  swoje zdrowie i  bezpieczeństwo;

 

nie respektuje praw i obowiązków  ucznia, nie stosuje form

  grzecznościowych, nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa ,nie opanował podstawowych

  wiadomości  z zakresu  klasy drugiej.

 

 

Edukacja przyrodnicza

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody, przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda i słońce ,zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnące w parku ,ogrodzie, umie wskazać główne kierunki na mapie Polski ,potrafi wskazać na mapie granice Polski ,zna stan skupienia wody, potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin  ,dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem roślin , zna czynniki warunkujące rozwój roślin, wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie , potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach ;

 

posiada rozległą wiedze o otaczającym środowisku przyrodniczym wie, z jakich części składa się roślina, zna doskonale nazwy miesięcy, zna ptaki i ssaki domowe, zna poznane zwierzęta i rośliny  żyjące na polu, łące i w lesie, rozpoznaje poznane drzewa i krzewy owocowe , drzewa liściaste i iglaste, zna kierunki świata, stosuje zasady zdrowego odżywiania,  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

 

posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy miesięcy, zna  poznane ptaki i ssaki domowe, rozpoznaje  niektóre poznane zwierzęta i rośliny  żyjące na polu, łące i w lesie, rozpoznaje niektóre poznane  drzewa i krzewy owocowe  oraz drzewa liściaste i iglaste, zna kierunki świata, stosuje zasady zdrowego odżywiania,  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

 

posiada niewielką wiedzę o otaczającym środowisku  przyrodniczym, opanował podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny i zdrowego odżywiania, z pomocą nauczyciela wymienia niektóre rośliny ,zwierzęta żyjące poznanych ekosystemach , rozpoznaje niektóre poznane ptaki i

ssaki ,myli nazwy miesięcy, opanował tylko niektóre podstawowe umiejętności z edukacji przyrodniczej;

 

z pomocą nauczyciela wymienia niektóre  poznane

rośliny  i zwierzęta żyjące poznanych ekosystemach , nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, opanował tylko niektóre podstawowe umiejętności i wiadomości.

 

 nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny, nie przestrzega zasad higieny, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ,nie opanował  nawet koniecznych wiadomości  i umiejętności z edukacji przyrodniczej.

 

Edukacja plastyczno – techniczna

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły ,w  pracach plastyczno-technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia, posiada zdolności plastyczne, uczestniczy w konkursach plastyczno-technicznych  na szczeblu miejsko-gminnych

umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy w  pracach plastyczno-technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia, posiada zdolności plastyczne;

 

zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca;

 

z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza pracę do końca,

prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy,

 

prace wykonuje niechętnie, niestaranne i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, na zajęciach nie uważa.

 

Edukacja muzyczna

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii, zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków, potrafi taktować na 2, 3, 4 umie połączyć śpiewanie z jednoczesnym taktowaniem czy akompaniamentem rytmiczny ,zna i rozpoznaje barwy głosów męskich i żeńskich ,zna podstawowe kroki i figury taneczne wybranych tańców narodowych , posiada zdolności muzyczne, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

 

pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii,  zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków , potrafi taktować na 2, 3, 4 umie połączyć śpiewanie z jednoczesnym taktowaniem czy akompaniamentem rytmicznym, zna i rozpoznaje barwy głosów męskich i żeńskich , na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

 

umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, rozpoznaje prawie wszystkie wartości nutowe, zna barwy głosów męskich i żeńskich, na lekcjach jest aktywny ,

 

umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe, na lekcjach jest mało  aktywny ,

ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut,

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z grupą, na lekcjach jest mało  aktywny,

 

nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń muzycznych nawet przy pomocy nauczyciela ,ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki w grupie, na lekcjach nie uważa .

 

Wychowanie fizyczne

CELUJĄCY

( 6 )

BARDZO DOBRY

(5)

DOBRY

(4)

DOSTATECZNY

(3)

DOPUSZCZAJĄCY

(2)

NIEDOSTATECZY

(2)

zwinnie i sprawnie wykonuje  wszystkie ćwiczenia gimnastyczne,

 z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się  do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu

 miejsko-gminnym , jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego;

 

starannie i prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji ,

potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play

 

większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

 

niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych

 

uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zajęć ruchowych, nie przynosi obowiązującego stroju.

 

 

Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, edukacji plastycznej i technicznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE DLA KLASY III

 

Ocenę cząstkową niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń nie opanował treści z zakresu klasy III.

 

                                                                                                             EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

                                                                                                CELUJĄCY     (6)

 

         UCZEŃ:

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III,
 • samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą i popularnonaukową,
 • poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie na tematy bliskie dziecku, wykazując się wiedzą i słownictwem wykraczającymi poza program nauczania klasy III,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, interpunkcji itp.,
 • pisze bezbłędnie,
 • jest rozbudzony intelektualnie,
 • ma zdolności literackie, układa wierszyki i twórcze opowiadania,
 • osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych,
 • uzasadnia wypowiadane sądy i opinie.

 

                                                                           BARDZO DOBRY (5)

         

         UCZEŃ:

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
 •  rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
 • czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
 •  czyta wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat,
 • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
 • wypowiada się w różnych formach: kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • dba o kulturę wypowiadania się,  poprawnie stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
 • zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o popraw­ność ortogra­ficzną oraz interpunkcyjną,
 • przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę samodzielnie reali­zuje pisemne zadania domowe.

 

                                                                        DOBRY (4)

    UCZEŃ:

 • słucha wypowiedzi i stara się korzystać z przekazywanych informacji,
 • czyta i zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 •  wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
 • pracuje nad bogaceniem  zasobu słownictwa,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,  wskazuje głównych bohaterów,
 • stara się poprawnie czytać teksty i recytować wiersze,
 • zazwyczaj czyta wskazane przez nauczyciela książki i stara się wypowiadać się na ich temat,
 •  pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy : kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • dba o kulturę wypowiadania się, stara się stosować pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,                                                                                                                                                                                    zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
 • stara się pisać czytelnie,  estetycznie i  popraw­nie

 

                                                                                         DOSTATECZNY  (3)

             UCZEŃ:

 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyszukuje we wskazanym tekście potrzebne informacje
 •  stara się słuchać wypowiedzi
 • czyta  teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 •  z pomocą nauczyciela korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje niektóre formy użytkowe np. zaproszenie, życzenia, opis,
 • w tekście literackim  wskazuje głównych bohaterów,
 • stara się poprawnie czytać krótkie teksty i recytować wiersze,
 • z pomocą  nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • z pomocą nauczyciela tworzy : krótką wypowiedź, opis według planu,  życzenia,
 • komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • w wypowiedziach  stosuje formuły grzecznościowe,
 • na ogół zna alfabet; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

 

               DOPUSZCZAJĄCY (2 )

 

         UCZEŃ:

 • tylko z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w tekście,
 • wybiórczo słucha wypowiedzi,
 • bardzo słabo czyta teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, nie potrafi wyciągnąć odpowiednich wniosków,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii,
 • myli formy użytkowe:  zaproszenie, życzenie, opis,
 • czyta bardzo wolno, popełniając błędy,
 • tylko z pomocą nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela redaguje krótkie teksty, zadaje pytania, odpowiada na pytania innych,
 • myli litery, popełnia błędy dzieląc wyrazy na sylaby, czasami nie oddziela wyrazów w zdaniu, albo zdań w tekście.

 

                                                                                      EDUKACJA MATEMATYCZNA

                                               

                                                CELUJĄCY  (6) 

               UCZEŃ:

 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program edukacji matematycznej w klasie III,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zadania trudne i nadobowiązkowe,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,
 • interesuje się matematyką,
 • bierze udział w konkursach matematycznych,
 • układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne, krzyżówki itp.,
 • na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,
 •  
 •                                                           BARDZO DOBRY (5)

 

              UCZEŃ:

 • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach
 • formalnych); używa pojęcia kilometr w sytu­acjach ży­cio­­wych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
 • waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram; wyko­nu­je łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu­mianowanych liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach w obliczeniach formalnych);
 • odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

                                                                             DOBRY (4)

  UCZEŃ:

 • pod kierunkiem nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zazwyczaj samodzielnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • najczęściej poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • najczęściej poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • zazwyczaj poprawnie podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • z pomocą rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • najczęściej prawidłowo wykonuje obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych,
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • najczęściej poprawnie odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • najczęściej poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • pod kierunkiem nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości;  z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; z pomocą rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

                                                                DOSTATECZNY  (3)

              UCZEŃ:

 • liczy (w przód i z pomocą nauczyciela w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • potrafi obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
 • zazwyczaj poprawnie wykonuje proste obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość);
 • pod kierunkiem nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • pod kierunkiem odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • pod kierunkiem rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

       DOPUSZCZAJĄCY (2 )

              UCZEŃ:

 • z pomocą nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • wie, jak obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
 • wymaga pomocy podczas wykonywania obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość);
 • z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; pod kierunkiem wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • z pomocą odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • z pomocą odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia, pod kierunkiem wymienia kolejne miesiące oraz wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, z pomocą wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • z pomocą rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

                                                             EDUKACJA PRZYRODNICZA 

                                                     

                                                                     CELUJĄCY (6)                                                                                                                                                                                                                                     

   UCZEŃ:

 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, społecznych, geograficznych, historycznych wykraczających poza program edukacji środowiskowej klasy III,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia wykraczające poza program oraz sporządza notatki z obserwacji,
 • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
 • interesuje się przyrodą, ochroną środowiska,

                                                                              BARDZO DOBRY (5)

 

  UCZEŃ:

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
 • wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
 • nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, (na miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu powódź, huragan, śnieżyca, lawina itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

            

                                                                            DOBRY (4)

    UCZEŃ:

 • pod kierunkiem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • częściowo opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
 • z pomocą nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
 • wymienia kilka zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
 • z pomocą wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
 • czasami podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ  na życie ludzi, zwierząt i roślin:
 • z pomocą nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 •  

                                                           DOSTATECZNY (3)

            UCZEŃ:

 • wspólnie z nauczycielem lub kolegą obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
 • częściowo opisuje życie w wybranym ekosystemie:
 • nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • potrafi wymienić nazwy pór roku,
 • wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • nazywa  niektóre części ciała,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych   
 •  

                                     DOPUSZCZAJĄCY (2 )

 UCZEŃ:

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze tylko pod kierunkiem nauczyciela,
 • oczekuje pomocy podczas opisu fragmentu życia w wybranym ekosystemie:
 • nie nazywa charakterystycznych elementów krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • na podstawie ilustracji wymienia nazwy pór roku,
 • wie, że ludzie powodują zniszczenia w przyrodzie
 • z pomocą nazywa części ciała,
 • nie zawsze stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

 

                                                                     EDUKACJA MUZYCZNA

                                                CELUJĄCY  (6)

          UCZEŃ:

 • uczęszcza na dodatkowe lekcje muzyki [ognisko muzyczne, szkoła muzyczna],
 • rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce,
 • posiada szczególne walory głosowe,
 • gra na instrumencie nieobowiązującym w szkole,
 • układa akompaniament do wierszyków, rymowanek,
 • rozpoznaje i omawia utwory muzyczne,
 • chętnie śpiewa piosenki nadobowiązkowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach muzycznych,

 

                                                               BARDZO DOBRY (5)

                                                                                                                                                                                                            

  UCZEŃ

 • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (między innymi wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
 • aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (forte­pian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);
 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

                                                                          DOBRY (4)

   UCZEŃ:

 • śpiewa w zespole kilka piosenek ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
 • tańczy podstawowe kroki  krakowiaka lub innego prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika)
 • aktywnie słucha muzyki i tworzy proste improwizacje ruchowe,

                                                                     DOSTATECZNY (3)

                 UCZEŃ:

 • śpiewa piosenki w grupie,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • wyraża muzykę ruchem, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • nie zawsze potrafi określić dynamikę i  wysokości dźwięków ,
 • ma kłopoty z zapisaniem na pięciolinii poznanych dźwięków gamy C - dur,
 • mylnie określa nastrój wysłuchanych utworów
 • odtwarza proste rytmy razem z grupą
 • myli elementy prostego układu ruchowego
 • rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne

                 DOPUSZCZAJĄCY (2 )

   

              UCZEŃ:

 • niechętnie śpiewa piosenki w grupie i gra na instrumencie perkusyjnym
 • wymaga dodatkowej zachęty do wzięcia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych i podjęcia próby wyrażania muzyki ruchem.
 • z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty
 • nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut
 • nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki
 • rozpoznaje  instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć
 • nie zapamiętuje prostego układu ruchowego
 • potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce

 

                                                                          EDUKACJA TECHNICZNA

 

                                                      CELUJĄCY  (6)

 

      UCZEŃ:

 • posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych,
 • samodzielnie i chętnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe

i nietypowe rozwiązania,

 • potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci,
 • zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami

i urządzeniami,

 • zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu,
 •  zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.
 •  

                                                         BARDZO DOBRY (5)

                      UCZEŃ:

 • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domo­wego,
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (kompu­ter, laptop, telefon komór­ko­wy); orientuje się w rodzajach budowli (budyn­ki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń ele­ktrycz­nych (latarka, prądnica rowerowa),
 • określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa, trudna obsługa), ekonomicznych (tanie, drogie

w zakupie i użytko­waniu), estetycznych (np. ładne, brzydkie),

 • przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
 • rozumie potrzebę organizowania działania technicznego (praca indywi­du­alna i zespołowa, utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy),
 • posiada umiejętności:
 • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
 • cię­cia papieru i tektury,
 • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych (np. buduje la­tawce, makiety domów, mostów, modele samo­cho­dów, samolotów i statków),
 • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,
 • w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych,
 •  bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych.

                                                                        DOBRY (4)

     UCZEŃ:

 • posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny,
 • chętnie wykonuje prace techniczne,
 • stosuje proste narzędzia pomiarowe i przyrządy introligatorskie,
 • potrafi rozróżnić własności materiałów, z których wykonuje prace,
 • rozróżnia warzywa i owoce oraz ich przetwory,
 • pod kierunkiem nauczyciela czyta proste rysunki techniczne,
 • zna symbole i znaki umożliwiające swobodne i bezpieczne poruszanie się po otoczeniu,
 • prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne,
 • zna numery telefonów alarmowych.

                                                        DOSTATECZNY (3)

 

        UCZEŃ:

 • wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • rozpoznaje niektóre materiały,
 • często ponownie musi wykonywać pracę, gdyż źle zaplanował rozmieszczenie,
 • prace są mało estetyczne,
 • często korzysta z pomocy nauczyciela,
 • próbuje korzystać z prostej informacji technicznej,
 • potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami.

 

 

DOPUSZCZAJĄCY (2 )

 

        UCZEŃ: 

 • wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń,
 • przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela,
 • wytwory działalności praktycznej odbiegają od projektu lub szablonu,
 • myli numery telefonów alarmowych.

 

                                                                                       EDUKACJA PLASTYCZNA

 

                                                                                          CELUJĄCY  (6)

 

     UCZEŃ:

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych,
 • chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.,
 • samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych technik plastycznych,
 • dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy.

 

 

                                                                                               BARDZO DOBRY ( 5 )

   UCZEŃ:

 • wie o istnie­niu placówek kultury działających na terenie swojej miejscowości,
 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wy­two­ry w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o pra­wach autora),
 • w pracach plastycznych posługuje się takimi środkami wyrazu plas­tycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w prze­strzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plas­tyczne),
 •  realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych,
 • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: archi­tek­tura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artys­tyczne i sztukę ludową,
 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do pol­skiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakte­rystyczne posługując się podstawowymi terminami właści­wymi dla tych dziedzin działalności twórczej.

                                                                                                 ŁADNIE (4)

         UCZEŃ:

 • chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, wydziera, wycina,
 • uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • umie określić niektóre dziedziny sztuk plastycznych, np.: grafika,
 • potrafi określić indywidualne i charakterystyczne cechy ludzi

i zwierząt,

 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe.

 

                                                                                         DOSTATECZNY   (3)

         UCZEŃ:

 • wymaga zachęty do podejmowania działalności plastycznej,
 • nie zawsze uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • prace są mało estetyczne i ubogie w szczegóły,
 • Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy

 

                                                                   DOPUSZCZAJĄCY (2 )

  

           UCZEŃ:

 • jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych ,
 • prace zawsze wykonuje z pomocą nauczyciela,
 • nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.
 • niechętnie podejmuje działalność plastyczną
 • w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu
 • rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę
 • prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE                                                                                                                                            

CELUJĄCY(6)

           UCZEŃ:

 • jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem,
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych,
 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność motoryczną,
 • uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osiąga sukcesy,
 • wykonuje ćwiczenia nie objęte programem nauczania klasy III,

                                                                 BARDZO DOBRY (5)

            UCZEŃ:

 • realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 • umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego od­cin­ka kręgosłupa,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy­rządzie;
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach spor­to­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych (np. mycie zębów, codzienne mycie całego ciała), dba o czystość odzieży (pamięta o zmianie bielizny, skarpet),
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

                                                                DOBRY (4)

          UCZEŃ:

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • zna zasady gier sportowych,
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych, dba o czystość odzieży,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 • nie potrzebuje większej zachęty do pracy nad aktywnością fizyczną,

                                                                 DOSTATECZNY (3)

            UCZEŃ:

 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,
 • ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,
 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,
 • nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

                    niechętnie bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,  

 DOPUSZCZAJĄCY (2 )

        UCZEŃ:

 • nie przestrzega zasad podczas gier i zabaw ruchowych,
 • nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych określonych przez podstawę programową,
 • nie chce podejmować żadnej aktywności fizycznej,

 

 

 

                                       EDUKACJA SPOŁECZNA

 

                                                                                             CELUJĄCY (6)

 

       UCZEŃ:

 • z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy, szkoły, uczestniczy w działaniach charytatywnych
 • swoją postawą stanowi wzór dla innych,
 • wie, że należy dbać o poprawne relacje z innymi ludźmi,

 

                                                                                                 BARDZO DOBRY(5)

 

          UCZEŃ:

 • odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
 • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe oczekiwania;
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
 • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu, koloru skóry;
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach (na miarę swych możli­wości);
 • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 

                                                                                                DOBRY (4)

 

      UCZEŃ:

 • odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników,
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
 • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne;
 •  wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 

 

                                                                                        DOSTATECZNY (3)

 

       UCZEŃ:

 • zazwyczaj odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych,
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki, ale nie zawsze je respektuje, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn),
 •  wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
 • nie zawsze właściwie   reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, próbuje radzić sobie z problemami
 • wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka
 • stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić w grupie
 • stara się, ale nie zawsze  przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów  ze swojego regionu
 • nie zawsze potrafi zaakceptować różnice między ludźmi
 • poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty
 • zna swoją narodowość i symbole narodowe, ale nie zawsze pamięta, jak się wobec nich zachować
 • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości

DOPUSZCZAJĄCY ( 2 )

 

         UCZEŃ:

 • nie odróżnia dobra od zła, krzywdzi słabszych,
 • nie respektuje praw i obowiązków ucznia,
 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • z pomocą potrafi opowiedzieć, czym zajmuje się np. kolejarz, policjant;
 • nie zna numerów telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
 • ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych
 • rzadko rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych
 • myli numery alarmowe
 • nie zachowuje zasad bezpieczeństwa poruszając się po budynku szkolnym
 • nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych
 • rzadko przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności
 • rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności z utrzymaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • zna prawa i obowiązki ucznia, rzadko ich przestrzega
 •  nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów, nie zawsze  rozumie jej znaczenie
 •  ma problemy z akceptacją różnic między ludźmi
 • poznaje swoją najbliższą okolicę i niektóre  najważniejsze obiekty
 • zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć