• Wymagania programowe klas I-III

    • Wymagania edukacyjne w klasach I-III

     W Szkole Podstawowej

     nr 1 w KOLNIE

     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

     OPRACOWAŁA: MARIA SZCZĘSNA

     KLASA I

      

     Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową

     Edukacja polonistyczna.

     Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

     Uczeń kończący klasę I:

     1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

     1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
     2. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,
     3. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

     2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

     1. rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
     2. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
     3. pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),
     4. posługuje się ze zrozumieniem okres leniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
     5. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. bas ni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,
     6. korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

     3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

     1. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
     2. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,
     3. odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

     Język obcy nowożytny.

     Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.

     Uczeń kończący klasę I:

     1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
     2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
     3. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
     4. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

     Edukacja muzyczna.

     Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie.

     Uczeń kończący klasę I:

     1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje śpiewanki i rymowanki;
     2. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);
     3. realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);
     4. wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
     5. świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;
     6. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.
     7. Edukacja plastyczna

     Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.

      

      

      

      

     Uczeń kończący klasę I:

     1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;
     2. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, bas nią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
     3. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;
     4. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

     Edukacja społeczna.

     Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.

     Uczeń kończący klasę I:

     1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
     2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
     3. wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;
     4. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
     5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
     6. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
     7. potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;
     8. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

     Edukacja przyrodniczaWychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

     Uczeń kończący klasę I:

     1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

     1. rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),
     2. zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,
     3. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),
     4. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,
     5. zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,
     6. zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, lis cię, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
     7. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
     8. h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

     2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

     1. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
     2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, p. ubiera się odpowiednio do pogody,
     3. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
     4. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

        Edukacja matematyczna

      Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.

     Uczeń kończący klasę I:

             w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

     1. ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,
     2. układa obiekty (p. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, okres la następne i poprzednie,
     3. klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, p. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,
     4. w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,
     5. wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; okres la położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (p. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,
     6. dostrzega symetrię (p. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (p. szlaczek);

     2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

     • sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),
     • wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, p. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,
     1. radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,
     2. zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

     3) w zakresie pomiaru:

     1. długości: mierzy długość, posługując się p. linijką; porównuje długości obiektów,
     2. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,
     3. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
     4. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

     4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

     1. zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
     2. zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

     Zajęcia komputerowe

     Uczeń kończący klasę I:

     1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
     2. wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
     3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

      Zajęcia techniczne

     Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci.

     Uczeń kończący klasę I:

             w zakresie wychowania technicznego:

     1. wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (p. latawce, wiatraczki, tratwy),
     2. zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (p. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,
     3. buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu p. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu p. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

     2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

     1. utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w Sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
     2. zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,
     3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, p. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

      Wychowanie fizyczne

     Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

     Uczeń kończący klasę I:

     1. uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
     2. potrafi:
     1. chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
     2. pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
     3. wykonywać ćwiczenia równoważne;
     1. dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
     2. wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
     3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (p. środków czystości, środków ochrony roślin);
     4. wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

     Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

     II.Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

      

     KLASA II

      

     EDUKACJA POLONISTYCZNA

      

     Uczeń kończący klasę II:

     Mówienie i słuchanie:

     • mówi zrozumiale, wymawiając słowa wyraziście i poprawnie,
     • umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos,
     • uczestniczy w rozmowie na okreslony temat (np. na temat tekstu, świąt, bieżących spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, własnych przeżyć, wykonanych prac plastycznych itd.),
     • wypowiada się samodzielnie na różne tematy,
     •  zadaje pytania kolegom i nauczycielowi,
     • prosi o wyjaśnienie znaczenia wyrazów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu,
     • słowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegów,
     • wypowiada sie na temat wysłuchanego (przeczytanego) tekstu, oglądanej historyjki obrazkowej, przedmiotu, ilustracji, filmu itp. (opowiadając, opisując),
     • okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli,
     • słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z nagrania,
     • tworzy swą wypowiedź w formie kilkuzdaniowego, spójnego tekstu,
     •   uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego,
     •  rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

     Czytanie i korzystanie z informacji:

     • rozpoznaje litery i łączy je z odpowiednimi głoskami,
     • wyróżnia i poprawnie artykułuje głoski odpowiadające poszczegolnym literom,
     • porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach,
     • czyta teksty drukowane i pisane,
     • czyta głośno i poprawnie, płynnie i wyraziście,
     • czyta cicho ze zrozumieniem,
     • czyta teksty znane i nowo poznane,
     •  rozumie znaczenie czytanych wyrazów, zwrotów, zdań, rozumie sens całego tekstu,
     • czyta ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podręczniku, plany działania, instrukcje obsługi urządzeń,
     • szuka informacji w encyklopediach, słownikach,
     • ustala kolejność zdarzeń w tekście, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu,
     • ocenia zdarzenia i postać bohatera,
     • porównuje zdarzenia fikcyjne z własnymi doświadczeniami,
     • samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma,
     •  rozpoznaje niektóre rytmicznie powtarzające się elementy wiersza, np. rym, wers, strofę, refren.

     Pisanie:

     • zapisuje litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty,
     • tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej,
     • zapisuje wyrazy i zdania,
     • pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery,
     • przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,
     • prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce,
     • podpisuje własne ilustracje i historyjki obrazkowe w książce,
     •  pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty,
     • rozwija zdanie nierozwinięte,
     • redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu,
     • potrafi tworzyć własne teksty, zapisując swoje myśli w formie zdań,
     •  układa samodzielnie wypowiedź na określony temat i zapisuje ją,
     • redaguje pisma użytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat,
     • układa i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.

     Elementy gramatyki i ortografii:

     • rozpoznaje zdania w mowie i tekście pisanym,
     • wyróżnia wyrazy w zdaniach,
     • stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,
     •  rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujące i pytające,
     • rozwija zdania,
     • w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę,
     • dzieli wyrazy na głoski i sylaby,
     •  rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski,
     • zna głoski oznaczone dwiema literami,
     • pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona jest literą i lub znakiem diakrytycznym,
     •  pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową,
     •  pisze poprawnie wyrazy, w ktorych spółgłoska miękka traci dźwięczność na końcu wyrazu,
     • pisze wyrazy z ó i rz wymiennym w zakresie opracowanego słownictwa,
     • pisze poznane wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym,
     • porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i trzeciej litery,
     • pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka,
     •  tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych,
     • wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastępuje nimi powtarzające się wyrazy,
     • grupuje wyrazy będące nazwami osób, rzeczy, przedmiotów, zwierząt i roślin, wyrazy oznaczające czynności, wyrazy oznaczające cechy przedmiotów, osób,
     • wyjaśnia wyrazy i zwroty spotykane w słuchanych i czytanych tekstach.

     EDUKACJA SPOŁECZNA 

     Uczeń kończący klasę II:

     • zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą,
     • uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości,
     • odróżnia dobro od zła; stara się być sprawiedliwym i prawdomównym,
     • wie, jak zachować sie w szkole i jakie sa obowiązki ucznia,
     • zastanawia sie nad mocnymi i słabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny,
     • rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,
     •  identyfikuje się ze swoją rodziną,
     • podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia,
     •  rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowywać swe oczekiwania,
     • pomaga potrzebującym,
     • wie, jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (stosuje formy grzecznościowe),
     •  rozumie potrzebe utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi; jest chętny do pomocy,
     •  zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu,
     • potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmują sie osoby pracujące w danym zawodzie,
     • wie, że każda praca jest ważna i potrzebna; wie, że należy szanować pracę każdego człowieka,
     • rozumie pojęcia: miejscowość, województwo, kraj,
     • zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości,
     • potrafi okreslić krajobraz swojej okolicy,
     • określa swą przynależność narodową,
     • zna nazwy kolejnych stolic Polski,
     • zna symbole narodowe (nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło),
     • zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej,
     •   rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,
     • szanuje odmienność każdego człowieka,
     • rozumie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu czy koloru skóry,
     • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę możliwości),
     • potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku,
     • zna ogólnopolskie numery alarmowe.

     EDUKACJA PRZYRODNICZA 

     Uczeń kończący klasę II:

     • przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze,
     • potrafi obserwować i wiązać przyczynę ze skutkiem,
     •  wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji,
     • potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu, na łące, w ogrodzie, w sadzie, nad wodą, w parku,
     • rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnace w parku, wokół szkoły, wokół domu, w lesie, na łące, na polu,
     • zna czynniki warunkujące rozwój roślin,
     •  umie pielęgnować rośliny ozdobne,
     •  potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin,
     • dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem rośliny,
     • zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach,
     • zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców,
     • potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku, w lesie,na polu, na łące, w wodzie,
     • wie, jak opiekować się zwierzętami,
     • umie wymienić nazwy zwierzą hodowanych w Polsce,
     •  zna nazwy zwierząt żyjących w różnych częściach świata,
     •  nazywa i wskazuje części ciała,
     • zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować,
     • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka,
     •  wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda, słońce,
     • wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wnętrzu ziemia; wie jak powstały złoża węgla i soli,
     • zna stany skupienia wody,
     • wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
     • wie, jak człowiek wykorzystuje wodę,
     •  wie, jakie są elementy pogody,
     • potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe,
     •  umie wskazać główne kierunki na mapie Polski,
     • potrafi wskazać na mapie granice Polski,
     • dba o higienę osobistą, umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku i komunikatu o pogodzie,
     • wie, co powinien jeść, aby być zdrowym,
     •  rozumie, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zjawiska, jak: burza, huragan, śnieżyca, lawina; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

      

     EDUKACJA MATEMATYCZNA 

     Uczeń kończący klasę II:

     • określa swoje położenie w przestrzeni, położenie przedmiotu względem obserwatora i względem drugiego przedmiotu,
     • poprawnie i ze zrozumieniem uzywa wyrazów typu: za, przed, do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo itp.,
     • potrafi uporządkować przedmioty według obranej cechy wielkościowej,
     • grupuje przedmioty według wyróżnionej cechy (cech),
     •  tworzy zbiór przedmiotów spełniających podany warunek,
     • ustala liczebność danego zbioru przedmiotów,
     •  wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne,
     •  rysuje figury symetryczne, uzupełnia elementy rysunku,
     • kontynuuje regularność w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach,
     •  umie posługiwać się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach,
     • rozkłada liczby na składniki,
     • liczy w zakresie 100 według podanego wzoru,
     • wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,
     • potrafi porównywać liczby słownie i z użyciem znaków: <, >, =,
     • potrafi porównywać poprzez szacowanie,
     •  rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo,
     • poznaje cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafi je zapisać za pomocą cyfr  i znaków matematycznych – nabywa biegłości w dodawaniu, odejmowaniu liczb w zakresie 30,
     •  wie, jaka jest rola zera w wymienionych działaniach,
     • sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
     • wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w działaniach arytmetycznych,
     • podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 30,
     •  umie rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą w postaci okienka,
     • potrafi rozwiązywać zadania proste standardowe i niestandardowe,
     •  potrafi analizować treść zadań tekstowych,
     • potrafi układać zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuły matematycznej oraz je przekształcać,
     • wykonuje obliczenia pieniężne,
     • rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość,
     • zna podstawowe jednostki długości i ich skróty,
     • potrafi zapisać wynik pomiaru,
     •   zna podstawowe jednostki masy,
     •  potrafi posługiwać się wagą, zapisuje wynik ważenia,
     • zna podstawowe jednostki pojemności,
     • odczytuje i zapisuje temperaturę,
     • potrafi odczytać wskazania termomet
     • zna nazwy i kolejność dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku – poda liczbę dni w danym miesiącu; potrafi zapisać i odczytać daty,
     • wykona proste oblicznia kalendarzowe,
     •  określa czas zegarowy: potrafi odczytać wskazania czasu na różnych zegarach,
     • zna jednostki czasu zegarowego,
     •   wykonuje proste obliczenia zegarowe,
     •  rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty, kwadraty, trójkąty,
     • potrafi mierzyć odcinki,
     • rysuje odcinki o podanej długości.

     EDUKACJA TECHNICZNA

     Uczeń kończący klasę II:

          1)   zna środowisko techniczne:

     • orientuje sie w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

     (,,Jak to zrobiono?''): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego.

     •  rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli,
     • okresla wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie),

          2)   realizuje ,,drogę'' powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

            a)   przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera                    odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze)  oraz narzędzia

            b)   rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej

     1. posiada umiejętności:
     • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
     • cięcia papieru, tektury itp.,
     •  montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z różnych instrukcji i schematów rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów, statków),
     • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,

          3)   dba o bezpieczeństwo własne i innych:

     • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
     • właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
     • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

     EDUKACJA PLASTYCZNA 

     Uczeń kończący klasę II:

     • wykonuje prace plastyczne na określony temat, z wyobraźni, na podstawie przeżyć, doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd.,
     • wyróżnia cechy postaci ludzkiej, zwierzecej, roślin oraz przedmiotów,
     • projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji,
     • wie, że linia jest elementem każdego dzieła plastycznego, zna jej rolę w rysunku i malarstwie,
     • obrysowuje linią szablony, zakreskowuje powierzchnie konturów,
     • posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi plastycznej,
     • zna barwy podstawowe i pochodne,
     •  tworzy rózne kombinacje kolorów; wie, jak łączyc barwy, by otrzymać dużą gamę kolorów,
     • doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej,
     • nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach,
     • zagospodarowuje całą kartkę papieru,
     • zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów,
     • potrafi przedstawic środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny,
     • zna niektóre techniki malarskie i potrafi sie nimi posłużyć (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.),
     • modeluje w plastelinie, masie solnej,
     •  konstruuje rzeźby i płaskorzeźby z materiałów przyrodniczych, plasteliny, modeliny, papieru, śniegu,
     • projektuje rózne formy użytkowe na potrzeby swoje, kolegów oraz upominki,
     • zna niektóre właściwosci materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych) wykorzystywanych w pracach,
     • składa, zgina, formuje papier (origami),
     • zna zawody związane ze sztuką: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, projektant, twórca ludowy oraz nazywa ich wytwory,
     • wie, co może byc tematyką martwej natury, pejzażów, portretów,
     •  rozumie znaczenie terminów: zabytek, pomnik,
     • dostrzega różnice między płaską formą – rysunkiem a przestrzenną – rzeźbą.

      

      

      

      

     EDUKACJA MUZYCZNA

      

     Uczeń kończący klasę II:

          1)   w zakresie odbioru muzyki:

           a) zna i stosuje następujace rodzaje aktywności muzycznej:

     • śpiewa w zespole piosenki z słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
     • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
     •  realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
     • tańczy podstawowe kroki;

           b)   rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz);

           c)   aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i  orkiestrę; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

          2)   w zakresie tworzenia muzyki:

     • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
     • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
     • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

      

      

      

      

      

      

      

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

      

     Uczeń kończący klasę II:

     • potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie jednonóż,
     • siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty),
     •  rozumie i prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła,
     • potrafi maszerować w parach i rzędem,
     • potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów,
     • w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem,
     • zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
     • przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy,
     •  potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi przeszkodami oraz skoki przez skakankę,
     •  wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody,
     • potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon),
     • pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela,
     • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie,
     • zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych,
     • wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
     • zna różne ustawienia do gier i zabaw ruchowych,
     • zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich.
     • zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w minigrach sportowych, rozróznia piłki przeznaczone do tych gier (minisiatkówki, minikoszykówki, minipiłki nożnej),
     • potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz oraz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą kierunku ruchu,
     • potrafi wykonać improwizację ruchową przy muzyce,
     • zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych,
     • wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i zespołowej,
     •  wie, gdzie mozna bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,
     • zna zasady bezpiecznych zabaw,
     •  zna zabawy, które można organizować w różnych porach roku,
     •  wie, jak bezpiecznie wypoczywac w lesie, w górach, nad wodą, na wsi,
     • rozumie potrzebe aktywnego wypoczynku.

     ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

      

     Uczeń kończący klasę II:

     • umie obsługiwać komputer,
     •  posługuje się myszą i klawiaturą,
     • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,
     • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania,
     • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur,
     • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu,
     • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
     • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu.

     KLASA III

      

     Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową

      Edukacja polonistyczna.

     Uczeń kończący klasę III

     1) korzysta z informacji:

     1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
     2. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
     3. wyszukuje w teks cię potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
     4. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

     2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

     1. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
     2. w teks cię literackim zaznacza wybrane fragmenty, okres la czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
     3. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
     4. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
     5. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

     3) tworzy wypowiedzi:

     1. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
     2. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
     3. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
     4. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
     5. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w teks cię,
     6. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,
     7. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

     Język obcy nowożytny.

     Uczeń kończący klasę III

     wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

     1. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
     2. rozumie wypowiedzi ze słuchu:
     1. rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
     2. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
     3. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
     4. rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
     1. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
     2. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;
     3. przepisuje wyrazy i zdania;
     4. w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
     5. współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

     Edukacja muzyczna.

     Uczeń kończący klasę III

     1) w zakresie odbioru muzyki:

     a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

     • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
     • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
     • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
     • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
     1. rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
     2. aktywnie słucha muzyki i okres la jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór

     i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

     2) w zakresie tworzenia muzyki:

     1. tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
     2. improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
     3. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

     4. Edukacja plastyczna.

     Uczeń kończący klasę III:(w roku szkolny 2011/2012)

     1) w zakresie percepcji sztuki:

     1. określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,
     2. korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

     2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

     1. podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
     2. realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

     3) w zakresie recepcji sztuki:

     1. rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,
     2. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

     Edukacja społeczna.

     Uczeń kończący klasę III

     odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

     1. identyfikuje się ze swój ą rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;
     2. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
     3. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie maj ą równe prawa;
     4. zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;
     5. zna najbliższą oko lice, j ej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;
     6. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
     7. wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
     8. zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

     Edukacja przyrodnicza.

     Uczeń kończący klasę III

     obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

     1. opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
     2. nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
     3. wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
     4. wyjaśnią zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
     5. podejmuj e działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
     6.  zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
     1. wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,
     2. znaczenie powietrza i wody dla życia,
     3. znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);
     1. nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
     2. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
     3. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

     Edukacja matematyczna.

     Uczeń kończący klasę III

     1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po l, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     3. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     5. podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
     6. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
     7. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
     8. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;
     9. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
     10. waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);
     11. odmierza płyny różnymi miarkami; używa okres leń: litr, pół litra, ćwierć litra;
     12. odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);
     13. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
     14. podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
     15. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
     16. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
     17. rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

      

     Zajęcia komputerowe.

     Uczeń kończący klasę III

     1. umie obsługiwać komputer:
     1. posługuje się myszą i klawiaturą,
     2. poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
     1. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
     2. wyszukuje i korzysta z informacji:
     1. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
     2. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
     3. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

     4. tworzy teksty i rysunki:

     1. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
     2. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

     5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

     1. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
     2. mas wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
     3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

     Zajęcia techniczne

     Uczeń kończący klasę III

     1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

     1. orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,
     2. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),
     3. określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

     2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

     1. przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
     2. rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,
     3. posiada umiejętności:
      • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
      • cięcia papieru, tektury itp.,
      • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,
      • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

     3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

     1. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
     2. właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
     3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

     Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

     Uczeń kończący klasę III

     1) w zakresie sprawności fizycznej:

     1. realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
     2. umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

     2) w zakresie treningu zdrowotnego:

     1. przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
     2. skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
     3. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

     3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

     1. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
     2. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
     3. bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
     4. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

     4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

     1. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
     2. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
     3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
     4. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
     5. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
     6. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.