• Nagłówek

   • PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

    ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

     

     

    1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

    Elżbieta Bajno

    1. Miejsce pracy i odbywania stażu:

    Szkoła Podstawowa nr 1w Kolnie

    1. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
    2. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
    3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
    4. Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

     

     

     

    WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

     

     

    § 8 ust. 2 pkt 1

    Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin

     realizacji

    Uwagi, dowody

     realizacji

    1.

    Wstępna analiza własnych umiejętności

    Autorefleksja.

    IX.2010

    Teczka dotychczasowych osiągnięć

    zawodowych

    2.

    Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

    - Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.

     

    - Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów.

    IX.2010

     

     

     

    Cały okres

     stazu

    Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

    3.

    Poszerzenie wiedzy

    i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

    - Udział w pracach zespołu przedmiotowego

    - Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

     

     

     cały okres stażu

    j.w.

     

    Potwierdzenie Dyrektora

    j.w.

     

     

    4

    Doskonalenie kompetencji zawodowych.

    - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

     

    - Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”

    cały okres stażu

     

     

     

    na bieżąco

    Potwierdzenie udziału,

     

     

     

    Wykaz literatury

    5.

    Wzbogacanie  metod

    i form pracy dydaktycznej

    i wychowawczej.

    - Wykorzystanie metod     aktywizujących w procesie edukacyjnym.

     

    - Praca z uczniem zdolnym.

     

    - Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

     

     

    - Praca z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

    cały okres stażu

     

     

    cały okres stażu

     

    zgodnie

    z planem konkursów

     

    cały okres stażu

    Arkusz hospitacji, scenariusze lekcji

     

     

     

    Potwierdzenie dyrektora

     

     

     

     

    Materiały dydaktyczne

    6.

    Diagnozowanie

    i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

    - Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzanie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy

     

     - przeprowadzanie próbnych sprawdzianów oraz ich opracowanie, analiza i wnioski do dalszej pracy

    okres stażu

     

     

     

     

     

     

     

    Opis działań i uzyskanych efektów

    7.

    Wykorzystanie wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

    - Analiza raportów CKE.

    Współudział w tworzeniu raportów wewnątrzszkolnych.

    IX każdego roku

    Raporty wewnątrzszkolne

     

               

     

     

    § 8 ust. 2 pkt 2

    Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    Stosowanie technologii komputerowej

    w pracy pedagogicznej.

    - Prowadzenie zajęć

    w pracowni komputerowej.

     

    -Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

     

     

    - Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych,  uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

     

    - Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności matematycznych.

     

    - Publikacja materiałów na stronie internetowej  szkoły.

    Korzystanie z zasobów sieci Internet.

     

    -  Korzystanie z programów komputerowych „Matematyka 2001” oraz programu do pisania swiadectw

     

    cały okres stażu

     

    cały okres stażu

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

    cały okres stażu

    Zdjęcia,

     

     

    Prezentacje

     

     

     

    Materiały dydaktyczne

     

     

     

     

     

     

    Materiały dydakt.

     

     

     

     

    Wydruk ze strony intern.

    Adresy stron WWW

     

    Przykładowe wydruki

     

     

     

    § 8 ust. 2 pkt 3

    Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin

    realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    1.

    Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy

    i doświadczenia innym nauczycielom.

    - Prowadzenie i obserwowanie lekcji otwartych

    cały okres stażu

     

    Scenariusze zajęć

    2

    2.

    Upowszechnianie

    i promocje własnych doświadczeń, metod

    i form pracy.

    - Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki, lekcji z wychowawcą oraz imprez szkolnych.

     

    - Dzielenie się wiedzą

    i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

     

    - Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

     

    - Praca w zespole samokształceniowym

     

     

    - Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów

     

    - rady szkoleniowe wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

    cały okres stażu

     

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

    IX i VI każdego roku

     

     

     

    Cały okres stażu

    Strona WWW szkoły

     

     

     

     

    Potwierdzenie bibliotekarza

     

     

     

    Opracowane materiały, wpisy w dzienniku

     

     

     

    Potwierdz. dyrektora

     

    Sprawdziany i opracowania

     

     

    potwierdzenie dyrektora

     

     

    § 8 ust. 2 pkt 4a

    Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

     

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

    - Opracowanie programu zajęć koła matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej.

     

     

     

    - Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów klasy IV-VI

     

    .

     

    Do 15 IX każdego roku

     

     

     

     

    Do 15 IX każdego roku

     

     

     

     

     

    Opracowany program

     

     

     

     

    Opracowany program

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    § 8 ust. 2 pkt 4c

    Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin

     realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    Organizowanie

    i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

    - Przygotowywanie

    i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych na wszystkich szczeblach:

    • Kangur
    • Liga Zadaniowa
    • Łamigłówki,
    • Mistrz Rachunku

     

    - Zorganizowanie

    i prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematycznego.

    cały okres stażu

     

     

     

     

    zgodnie z harmonogramem

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

     

    Protokoły konkursów

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Potwierdzenie dyrektora

    2.

    Rozwijanie zainteresowań dzieci.

    - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie

    z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju

    2011 - 2013

    Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja wycieczki

     

     

     

     8 ust. 2 pkt 4e

    Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

     

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin

    realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

    - Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, apeli.

     

    - Przygotowywanie imprezy środowiskowej z okazji  Dnia Matki, Dnia Kobiet, wigilii 

    cały okres stażu

     

     

    wg kalendarza uroczystości szkolnych

    Potwierdzenie dyrektora

     

     

    j.w.

    2.

    Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej

    i materialnej uczniów.

    - Pedagogizacja rodziców.

     

    - Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

     

    - Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

    2011/2013

     

     

    j.w.

     

     

    j.w.

    Notatka służb. po zebraniu z rodzicami,

    opinie uczniów i rodziców,

    wpisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia

     

    3.

    Współpraca

    z instytucjami i strukturami samorządowymi.

    - Nawiązanie współpracy

    z Opieką Społeczną, pomoc

    uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej

     

     - Podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego np udział w imprezie p.t. „Dni Rodziny”.

     

     

    - Organizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

     

    - Spotkania z pielęgniarka.

     

    - Stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – wspólne rozwiązywanie problemów.

    cały okres stażu

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

     

     

    cały okres stażu

     

     

    cały okres stażu

     

    cały okres stażu

    Zaświadczenia

     

     

     

     

     

     

    Potwierdzenie dyrektora

     

     

     

    Dokumentacja szkolna

     

     

    Zaświadczenie

     

     

    Potwierdzenie pedagoga szkolnego

     

     

     

     

     

     

     8 ust. 2 pkt 5

    Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

    L.p

    Zadania

    Formy realizacji

    Termin realizacji

    Uwagi, dowody realizacji

    1.

    Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.

    - Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

     

    - Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

     

    - Wymierny efekt zamierzonych działań.

    cały okres stażu

     

     

     

    cały okres stażu

     

    po rozwiązaniu problemu

    Opis i analiza

     

     

     

     

     

     

     

     

                                          …………………………………….

                                                                               /imię i nazwisko