Nawigacja

Publikacje nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Elżbieta Bajno

 1. Miejsce pracy i odbywania stażu:

Szkoła Podstawowa nr 1w Kolnie

 1. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
 2. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
 3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
 4. Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

 realizacji

Uwagi, dowody

 realizacji

1.

Wstępna analiza własnych umiejętności

Autorefleksja.

IX.2010

Teczka dotychczasowych osiągnięć

zawodowych

2.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

- Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.

 

- Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów.

IX.2010

 

 

 

Cały okres

 stazu

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

3.

Poszerzenie wiedzy

i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

- Udział w pracach zespołu przedmiotowego

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 cały okres stażu

j.w.

 

Potwierdzenie Dyrektora

j.w.

 

 

4

Doskonalenie kompetencji zawodowych.

- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

 

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”

cały okres stażu

 

 

 

na bieżąco

Potwierdzenie udziału,

 

 

 

Wykaz literatury

5.

Wzbogacanie  metod

i form pracy dydaktycznej

i wychowawczej.

- Wykorzystanie metod     aktywizujących w procesie edukacyjnym.

 

- Praca z uczniem zdolnym.

 

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

 

 

- Praca z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

zgodnie

z planem konkursów

 

cały okres stażu

Arkusz hospitacji, scenariusze lekcji

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

Materiały dydaktyczne

6.

Diagnozowanie

i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

- Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzanie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy

 

 - przeprowadzanie próbnych sprawdzianów oraz ich opracowanie, analiza i wnioski do dalszej pracy

okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Opis działań i uzyskanych efektów

7.

Wykorzystanie wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

- Analiza raportów CKE.

Współudział w tworzeniu raportów wewnątrzszkolnych.

IX każdego roku

Raporty wewnątrzszkolne

 

           

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

Stosowanie technologii komputerowej

w pracy pedagogicznej.

- Prowadzenie zajęć

w pracowni komputerowej.

 

-Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

 

 

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych,  uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

 

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności matematycznych.

 

- Publikacja materiałów na stronie internetowej  szkoły.

Korzystanie z zasobów sieci Internet.

 

-  Korzystanie z programów komputerowych „Matematyka 2001” oraz programu do pisania swiadectw

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

Zdjęcia,

 

 

Prezentacje

 

 

 

Materiały dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

Materiały dydakt.

 

 

 

 

Wydruk ze strony intern.

Adresy stron WWW

 

Przykładowe wydruki

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

1.

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy

i doświadczenia innym nauczycielom.

- Prowadzenie i obserwowanie lekcji otwartych

cały okres stażu

 

Scenariusze zajęć

2

2.

Upowszechnianie

i promocje własnych doświadczeń, metod

i form pracy.

- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki, lekcji z wychowawcą oraz imprez szkolnych.

 

- Dzielenie się wiedzą

i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

 

- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

 

- Praca w zespole samokształceniowym

 

 

- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów

 

- rady szkoleniowe wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

IX i VI każdego roku

 

 

 

Cały okres stażu

Strona WWW szkoły

 

 

 

 

Potwierdzenie bibliotekarza

 

 

 

Opracowane materiały, wpisy w dzienniku

 

 

 

Potwierdz. dyrektora

 

Sprawdziany i opracowania

 

 

potwierdzenie dyrektora

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

 

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

- Opracowanie programu zajęć koła matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej.

 

 

 

- Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów klasy IV-VI

 

.

 

Do 15 IX każdego roku

 

 

 

 

Do 15 IX każdego roku

 

 

 

 

 

Opracowany program

 

 

 

 

Opracowany program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

 realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

Organizowanie

i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

- Przygotowywanie

i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych na wszystkich szczeblach:

 • Kangur
 • Liga Zadaniowa
 • Łamigłówki,
 • Mistrz Rachunku

 

- Zorganizowanie

i prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematycznego.

cały okres stażu

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

Protokoły konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

2.

Rozwijanie zainteresowań dzieci.

- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie

z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju

2011 - 2013

Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja wycieczki

 

 

 

 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, apeli.

 

- Przygotowywanie imprezy środowiskowej z okazji  Dnia Matki, Dnia Kobiet, wigilii 

cały okres stażu

 

 

wg kalendarza uroczystości szkolnych

Potwierdzenie dyrektora

 

 

j.w.

2.

Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej

i materialnej uczniów.

- Pedagogizacja rodziców.

 

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

 

- Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

2011/2013

 

 

j.w.

 

 

j.w.

Notatka służb. po zebraniu z rodzicami,

opinie uczniów i rodziców,

wpisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia

 

3.

Współpraca

z instytucjami i strukturami samorządowymi.

- Nawiązanie współpracy

z Opieką Społeczną, pomoc

uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej

 

 - Podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego np udział w imprezie p.t. „Dni Rodziny”.

 

 

- Organizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

 

- Spotkania z pielęgniarka.

 

- Stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – wspólne rozwiązywanie problemów.

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

Zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

Dokumentacja szkolna

 

 

Zaświadczenie

 

 

Potwierdzenie pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi, dowody realizacji

1.

Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.

- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

 

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

 

- Wymierny efekt zamierzonych działań.

cały okres stażu

 

 

 

cały okres stażu

 

po rozwiązaniu problemu

Opis i analiza

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      …………………………………….

                                                                           /imię i nazwisko

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć