Nawigacja

Publikacje nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego

T

Ewa- Maria Kowalczyk

nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr1

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Wojska Polskiego 22

18-500 Kolno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

 

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia: 1 września 2010 r.

 

 

 

 

 

 

       Zatwierdzam do realizacji

 

 

 

..........................................................

 

podpis i pieczęć Dyrektora

 

 

Kolno, dnia 2 września 2010

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym.

Lp.

Działania i czynności do wykonania

Sposób dokumentowania

       Termin

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego – zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

wrzesień 2010r

2.

Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.

Zebrane dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, programy.

Cały okres stażu.

 

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. (§8 ust. 2 pkt 1)

Lp.

Zadania do realizacji

Formy i sposoby realizacji

Termin wykonania

Dowody

realizacji

1.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć.

W ciągu stażu, zgodnie z terminami.

Konspekty zajęć, arkusze hospitacji.

2.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka angielskiego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych. Wymiana doświadczeń z innym nauczycielem języka angielskiego.

W ciągu stażu.

Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

3.

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism.

Lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących  uczniów.

Prenumerata czasopisma

„The Teacher”.

W ciągu stażu.

Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy.

 

 

4.

Konstruowanie testów.

Opracowanie  testów dla klas trzecich  z języka angielskiego.

Rok szkolny 2010-2011 maj

 

Wyniki testów w klasach trzecich i analiza wyników.

5.

Stworzenie warunków sprzyjających do pracy.

Dbałość o przydzieloną salę lekcyjną poprzez wykonywanie  gazetek tematycznych oraz gazetek informujących o aktualnych wydarzeniach, uroczystościach i rocznicach.

W ciągu stażu.

Zaświadczenie dyrektora szkoły.

6.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów.

 

W ciągu stażu.

Protokoły spotkań.

7.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników                  i ocena skuteczności podejmowanych działań.

Przeprowadzenie testu  sprawdzającego w klasie piątej..

 

Nanoszenie korekt                       i uzupełnień do planów wynikowych nauczanego przedmiotu.

 

Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli.

Kwiecień2011

 

 

Początek każdego roku szkolnego.

 

 

Według harmonogramu.

Test oraz opracowanie wyników.

 

Przykłady zmian.

 

 

 

 

Notatka pohospitacyjna wraz z refleksją.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt. 2)

1.

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji.- teksty piosenek, utwory muzyczne, teksty z czasopism anglojęzycznych.

 

Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.

 

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, sprawozdań, ogłoszeń itp.

W ciągu stażu.

Spis wykorzystanych  materiałów  pozyskanych z Internetu, konspekty, dyplomy.

2.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Listopad 2010.

Adres strony internetowej.

3.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

Opracowanie  materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej- plansze, napisy.

W ciągu stażu.

Wydruki.

4.

Przekazywanie wiedzy obsługi komputera i korzystania z Internetu uczniom, zachęcanie do korzystania z Internetu jako pomocy przy wykonywaniu pracy domowej- wyszukiwanie biografii piosenkarzy, tekstów piosenek, pomoc przy tłumaczeniu tekstów

 

 

 

 

Wykorzystanie technologii komputerowej w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i sprawności ucznia.

 

W ciągu stażu.

Przykłady prac, które powstały z zastosowaniem technologii komputerowej- płyty, informacje biograficzne, teksty tłumaczeń.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.

Opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych oraz  omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli.

W ciągu stażu.

Konspekt,

scenariusz lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.

Aktywna współpraca z nauczycielem języka angielskiego i języka niemieckiego.

Dzielenie się okolicznościowymi scenariuszami lekcji: stworzenie ogólnodostępnego segregatora ze scenariuszami lekcji i umieszczenie go w pokoju nauczycielskim.

 

Opieka nad praktykantami odbywającymi praktykę studencką.

Udział w radach szkoleniowych wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

W ciągu stażu.

Potwierdzenia innych nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie dyrektora szkoły.

 

 

 

Protokoły spotkań.

3.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty/

kontraktowego.

Pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

 

Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez

nauczyciela stażystę/kontraktowego, służenie radą

i doświadczeniem.

 

Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego

nauczyciela stażysty/kontraktowego.

 

Zapraszanie nauczycieli stażystów i kontraktowych

na lekcje otwarte.

Według potrzeb szkoły.

Zaświadczenie dyrektora szkoły, wnioski z obserwacji lekcji, konspekty prowadzonych lekcji, projekt oceny.

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału. 

 

Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klasy   zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.

 

Opracowanie programu integrującego zespół klasowy:

imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

 

Opracowanie scenariusza montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Matki

 

Organizowanie uroczystości klasowych-Mikołajki, Wigilia i inne.

W ciągu stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć.

 

 

 

 

 

Plan pracy wychowawczej.

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

Scenariusz uroczystości

 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4 c)

1.

Wycieczki  do KOKIS

Wyjścia do  Kolneńskiego Domu Kultury w celu obejrzenia wystaw cyklicznych.

W ciągu stażu.

Zapisy w dzenniku lekcyjnym

2.

Zapraszanie specjalistów – pedagoga i psychologa na zajęcia wychowawcze.

Zajęcia pedagogiem  szkolnym oraz psychologiem z PPP.

W ciągu stażu.

Zaświadczenia zaproszonych specjalistów.

3.

Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.

Angażowanie uczniów w tworzenie  gazetek tematycznych w sali języka angielskiego.

 

Konkurs piosenki angielskiej dla klas- IV-VI.

 

Przygotowanie

i przeprowadzenie szkolnego

konkursu: Czasy gramatyczne dla klas szóstych.

W ciągu stażu.

 

 

 

 

Marzec 2011

 

 

Kwiecień 2011

Zdjęcia .

 

 

 

 

Protokół z przebiegu konkursu.

 

 

Wyniki, potwierdzenie dyrektora szkoły.

4.

Konkurs  wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Zorganizowanie konkursu dla klas czwartych.

W ciągu stażu.

Regulamin konkursu, wyniki, sprawozdanie.

5.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

 

 

 

 

 

Lektura literatury fachowej.

 

 

Podjęcie i ukończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.

 

W ciągu stażu.

Spis przeczytanej literatury.

 

Zaświadczenia.

6.

Przeprowadzenie akcji

 

ogólnoszkolnych.

Współpraca z działami promocji ambasady U.S. A. I Wielkiej Brytanii w celu pozyskania materiałów informacyjnych.

Zbiórka zabawek dla małych pacjentów szpitala w Kolnie,

 

Organizacja Dnia krajów anglojęzycznych- zorganizowanie wystawek. z materiałami informacyjnymi na temat U.S.A. i Wielkiej Brytanii.

W ciągu stażu.

 

 

W ciągu stażu.

Pisemne potwierdzenie ze szpitala..

Potwierdzenie dyrektora szkoły

7.

Podejmowanie działań dokumentujących ważne wydarzenia klasowe, oraz promowanie najlepszych uczniów.

Gazetki  ze zdjęciami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z życia klasy.

Gabloty przedstawiające podpisane zdjęcia najlepszych uczniów z klas. IV - VI.

W ciągu stażu.

 

 

 

W ciągu stażu

Zdjęcia

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

1.

Współpraca z Urzędem Miejskim

Zaproszenie na lekcje zajęć wychowawczych pracownika  Ośrodka Uzależnień.

W ciągu stażu.

 

Potwierdzenie pracownika ośrodka.

2.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.

W ciągu stażu.

Potwierdzenie pedagoga szkolnego.

Opis przypadków.

3.

Współpraca z rodzicami uczniów.

 

Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami.

 

Angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu imprez klasowych.

 

Pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

W ciągu stażu.

Według harmonogramu.

 

Według harmonogramu.

Zapisy

w dzienniku lekcyjnym.

 

 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

 

 

Spis tematów

 

4.

Współpraca z organizacjami oświatowymi przygotowującymi konkursy z języka angielskiego..

Pozyskanie dla szkoły materiałów konkursowych  oraz kompleksowa obsługa konkursów na etapie szkolnym.

W ciągu stażu.

Zaświadczenia od organizatorów konkursów, protokoły.

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

 

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opis i analiza przypadków.

W ciągu stażu.

Opracowany opis i analiza.

 

 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

 

 

 

 

Kolno, dnia 02 września 2010r.                                   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o jest Twój tekst, możesz go zmienić w każdej chwili.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć