• Plan rozwoju zawodowego

    • T

     Ewa- Maria Kowalczyk

     nauczyciel języka angielskiego

     Szkoła Podstawowa nr1

     im. Tadeusza Kościuszki

     ul. Wojska Polskiego 22

     18-500 Kolno

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

     NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

      

      

      

      

      

     Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

     Data rozpoczęcia: 1 września 2010 r.

      

      

      

      

      

      

            Zatwierdzam do realizacji

      

      

      

     ..........................................................

      

     podpis i pieczęć Dyrektora

      

      

     Kolno, dnia 2 września 2010

      

      

      

      

      

      

      

     Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym.

     Lp.

     Działania i czynności do wykonania

     Sposób dokumentowania

            Termin

     1.

     Poznanie procedury awansu zawodowego – zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

     Wniosek o rozpoczęcie stażu.

     Plan rozwoju zawodowego.

     wrzesień 2010r

     2.

     Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.

     Zebrane dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, programy.

     Cały okres stażu.

      

      

     Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. (§8 ust. 2 pkt 1)

     Lp.

     Zadania do realizacji

     Formy i sposoby realizacji

     Termin wykonania

     Dowody

     realizacji

     1.

     Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

     Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć.

     W ciągu stażu, zgodnie z terminami.

     Konspekty zajęć, arkusze hospitacji.

     2.

     Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

     Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka angielskiego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych. Wymiana doświadczeń z innym nauczycielem języka angielskiego.

     W ciągu stażu.

     Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

     3.

     Samodzielne studiowanie literatury i czasopism.

     Lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących  uczniów.

     Prenumerata czasopisma

     „The Teacher”.

     W ciągu stażu.

     Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy.

      

      

     4.

     Konstruowanie testów.

     Opracowanie  testów dla klas trzecich  z języka angielskiego.

     Rok szkolny 2010-2011 maj

      

     Wyniki testów w klasach trzecich i analiza wyników.

     5.

     Stworzenie warunków sprzyjających do pracy.

     Dbałość o przydzieloną salę lekcyjną poprzez wykonywanie  gazetek tematycznych oraz gazetek informujących o aktualnych wydarzeniach, uroczystościach i rocznicach.

     W ciągu stażu.

     Zaświadczenie dyrektora szkoły.

     6.

     Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

     Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów.

      

     W ciągu stażu.

     Protokoły spotkań.

     7.

     Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników                  i ocena skuteczności podejmowanych działań.

     Przeprowadzenie testu  sprawdzającego w klasie piątej..

      

     Nanoszenie korekt                       i uzupełnień do planów wynikowych nauczanego przedmiotu.

      

     Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli.

     Kwiecień2011

      

      

     Początek każdego roku szkolnego.

      

      

     Według harmonogramu.

     Test oraz opracowanie wyników.

      

     Przykłady zmian.

      

      

      

      

     Notatka pohospitacyjna wraz z refleksją.

     Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt. 2)

     1.

     Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

     Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji.- teksty piosenek, utwory muzyczne, teksty z czasopism anglojęzycznych.

      

     Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.

      

     Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, sprawozdań, ogłoszeń itp.

     W ciągu stażu.

     Spis wykorzystanych  materiałów  pozyskanych z Internetu, konspekty, dyplomy.

     2.

     Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

     Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

     Listopad 2010.

     Adres strony internetowej.

     3.

     Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

     Opracowanie  materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej- plansze, napisy.

     W ciągu stażu.

     Wydruki.

     4.

     Przekazywanie wiedzy obsługi komputera i korzystania z Internetu uczniom, zachęcanie do korzystania z Internetu jako pomocy przy wykonywaniu pracy domowej- wyszukiwanie biografii piosenkarzy, tekstów piosenek, pomoc przy tłumaczeniu tekstów

      

      

      

      

     Wykorzystanie technologii komputerowej w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i sprawności ucznia.

      

     W ciągu stażu.

     Przykłady prac, które powstały z zastosowaniem technologii komputerowej- płyty, informacje biograficzne, teksty tłumaczeń.

     Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

     1.

     Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.

     Opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych oraz  omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli.

     W ciągu stażu.

     Konspekt,

     scenariusz lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły.

     2.

     Aktywna współpraca z nauczycielem języka angielskiego i języka niemieckiego.

     Dzielenie się okolicznościowymi scenariuszami lekcji: stworzenie ogólnodostępnego segregatora ze scenariuszami lekcji i umieszczenie go w pokoju nauczycielskim.

      

     Opieka nad praktykantami odbywającymi praktykę studencką.

     Udział w radach szkoleniowych wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

     W ciągu stażu.

     Potwierdzenia innych nauczycieli.

      

      

      

      

      

      

     Zaświadczenie dyrektora szkoły.

      

      

      

     Protokoły spotkań.

     3.

     Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty/

     kontraktowego.

     Pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

      

     Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez

     nauczyciela stażystę/kontraktowego, służenie radą

     i doświadczeniem.

      

     Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego

     nauczyciela stażysty/kontraktowego.

      

     Zapraszanie nauczycieli stażystów i kontraktowych

     na lekcje otwarte.

     Według potrzeb szkoły.

     Zaświadczenie dyrektora szkoły, wnioski z obserwacji lekcji, konspekty prowadzonych lekcji, projekt oceny.

      

     Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

     1.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału. 

      

     Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klasy   zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.

      

     Opracowanie programu integrującego zespół klasowy:

     imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

      

     Opracowanie scenariusza montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Matki

      

     Organizowanie uroczystości klasowych-Mikołajki, Wigilia i inne.

     W ciągu stażu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Plan zajęć.

      

      

      

      

      

     Plan pracy wychowawczej.

      

      

      

      

     Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

      

      

      

     Scenariusz uroczystości

      

     Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

     Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4 c)

     1.

     Wycieczki  do KOKIS

     Wyjścia do  Kolneńskiego Domu Kultury w celu obejrzenia wystaw cyklicznych.

     W ciągu stażu.

     Zapisy w dzenniku lekcyjnym

     2.

     Zapraszanie specjalistów – pedagoga i psychologa na zajęcia wychowawcze.

     Zajęcia pedagogiem  szkolnym oraz psychologiem z PPP.

     W ciągu stażu.

     Zaświadczenia zaproszonych specjalistów.

     3.

     Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.

     Angażowanie uczniów w tworzenie  gazetek tematycznych w sali języka angielskiego.

      

     Konkurs piosenki angielskiej dla klas- IV-VI.

      

     Przygotowanie

     i przeprowadzenie szkolnego

     konkursu: Czasy gramatyczne dla klas szóstych.

     W ciągu stażu.

      

      

      

      

     Marzec 2011

      

      

     Kwiecień 2011

     Zdjęcia .

      

      

      

      

     Protokół z przebiegu konkursu.

      

      

     Wyniki, potwierdzenie dyrektora szkoły.

     4.

     Konkurs  wiedzy o Wielkiej Brytanii.

     Zorganizowanie konkursu dla klas czwartych.

     W ciągu stażu.

     Regulamin konkursu, wyniki, sprawozdanie.

     5.

     Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

      

      

      

      

      

     Lektura literatury fachowej.

      

      

     Podjęcie i ukończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.

      

     W ciągu stażu.

     Spis przeczytanej literatury.

      

     Zaświadczenia.

     6.

     Przeprowadzenie akcji

      

     ogólnoszkolnych.

     Współpraca z działami promocji ambasady U.S. A. I Wielkiej Brytanii w celu pozyskania materiałów informacyjnych.

     Zbiórka zabawek dla małych pacjentów szpitala w Kolnie,

      

     Organizacja Dnia krajów anglojęzycznych- zorganizowanie wystawek. z materiałami informacyjnymi na temat U.S.A. i Wielkiej Brytanii.

     W ciągu stażu.

      

      

     W ciągu stażu.

     Pisemne potwierdzenie ze szpitala..

     Potwierdzenie dyrektora szkoły

     7.

     Podejmowanie działań dokumentujących ważne wydarzenia klasowe, oraz promowanie najlepszych uczniów.

     Gazetki  ze zdjęciami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z życia klasy.

     Gabloty przedstawiające podpisane zdjęcia najlepszych uczniów z klas. IV - VI.

     W ciągu stażu.

      

      

      

     W ciągu stażu

     Zdjęcia

      

      

      

     Potwierdzenie dyrektora szkoły.

     Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

     1.

     Współpraca z Urzędem Miejskim

     Zaproszenie na lekcje zajęć wychowawczych pracownika  Ośrodka Uzależnień.

     W ciągu stażu.

      

     Potwierdzenie pracownika ośrodka.

     2.

     Współpraca z pedagogiem szkolnym.

     Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.

     W ciągu stażu.

     Potwierdzenie pedagoga szkolnego.

     Opis przypadków.

     3.

     Współpraca z rodzicami uczniów.

      

     Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami.

      

     Angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu imprez klasowych.

      

     Pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

     W ciągu stażu.

     Według harmonogramu.

      

     Według harmonogramu.

     Zapisy

     w dzienniku lekcyjnym.

      

      

     Zapisy w dzienniku lekcyjnym

      

      

     Spis tematów

      

     4.

     Współpraca z organizacjami oświatowymi przygotowującymi konkursy z języka angielskiego..

     Pozyskanie dla szkoły materiałów konkursowych  oraz kompleksowa obsługa konkursów na etapie szkolnym.

     W ciągu stażu.

     Zaświadczenia od organizatorów konkursów, protokoły.

      

     Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

      

     Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

     Opis i analiza przypadków.

     W ciągu stażu.

     Opracowany opis i analiza.

      

      

      

      

      

     Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

      

      

      

      

     Kolno, dnia 02 września 2010r.                                   .

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     o jest Twój tekst, możesz go zmienić w każdej chwili.