• RODO

    • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest:

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22, e-mailowo szkola_podstawowanrjeden@op.pl , telefonicznie (86)278-21-24

     Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.sp.kolno@gmail.com

     Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz art. 108 a

     ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

     Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

      

     Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

     Twoje dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 14 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

      

     Osoba, która zarejestrowana został w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

      

      

      

     Administrator

      

      

      

      

     Załącznik nr 2

      

     Klauzula informacyjna

      dostęp do informacji publicznej

      

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 22, 18-500 Kolno, zwanym dalej Szkołą, tel. 86 278 21 24, e-mail: szkola_podstawowanrjeden@op.pl,
      WWW: https://szkolanrjeden.edupage.org/
     2. Inspektor Ochrony Danych – Pasławska Alicja e-mail: iod.sp.kolno@gmail.com ,
     3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ustawowego Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. 2018 poz. 1330, 1669)
     4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w zadania.
     5. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym upoważnionym na mocy ustaw w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
     6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
     9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Szkołę w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.