• Regulamin Rady Rodziców

    • REGULAMIN RADY RODZICÓW

     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOLNIE

      

      

     I Postanowienia ogólne

      

     § 1

      

     1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałających z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną, samorządem uczniowskim i władzami oświatowymi, w celu jednolitego oddziaływania na uczniów w procesie nauczania oraz opieki i wychowania.
     2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.
     3. Cele, zadania i organizację rady rodziców określa niniejszy regulamin.

      

     § 2

      

     1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
     2. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

      

      

     II Wybory do Rady Rodziców

      

     § 3

      

     1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Aby wybory były ważne wymagana jest frekwencja 50% +1.
     2. W przypadku nie wybrania Rady w miesiącu wrześniu, należy wybrać Radę z członków obecnych na zebraniu w miesiącu październiku przy czym nie obowiązuje system większościowy. 
     3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie  Radę klasową.
     4. W  skład Rady Klasowej wchodzą 3 osoby. 
     5. Jednego ucznia w wyborach do Rady Klasowej może reprezentować tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.
     6. Każdy członek Rady Klasowej  uczestniczy w spotkaniach szkolnej Rady Rodziców.

      

     § 4

      

     1. Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady.
     2. Wybory do Rad Klasowych i do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym na zasadach ustalonych przez rodziców.

      

      

     III Władze Rady

      

     § 5

      

     Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

      

     § 6

      

     1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
     2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
     3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej spotkań.
     4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłowa gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę. 

      

      

      

      

      

      

     IV Posiedzenia Rady Rodziców

      

     § 7

      

     1. Rada zbiera się minimum dwukrotnie w danym roku szkolnym, a prezydium Rady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
     2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
     3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

      

     § 8

      

     1. Posiedzenia Rady są  protokołowane.
     2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
     3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
     4. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
     5. W sprawach spornych Rada i dyrektor szkoły odwołują się do organu prowadzącego szkołę.

      

      

     V Cele i zadania Rady Rodziców

      

     § 9

      

     1. Rada Rodziców jest organizacja wewnątrzszkolną mającą na celu:

      

     • Zapewnienie współpracy rodziców za szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej  i opiekuńczej w szkole i środowisku.
     • Występowanie do Dyrektora i władz szkolnych z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
     • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki.
     • Opiniowanie szkolnego zestawu: programu nauczania oraz podręczników.
     • Opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zająć edukacyjnych.
     • Opiniowanie wniosku o działanie na terenie szkoły stowarzyszeń lub innych organizacji.
     • Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
     • Opiniowanie projektu planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły.
     • Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły.
     • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
     • Współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku.
     • Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora szkoły oraz na wniosek organu prowadzącego, wyrażenie opinii o pracy dyrektora.
     • Współdziałanie z dyrektorem szkoły dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży.

      

      

     VI Zasady działalności finansowo - gospodarczej

      

     § 10

      

     1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutowa szkoły.
     2. Fundusze Rady pochodzą z:
     • Zadeklarowanych dobrowolnych składek rodziców,
     • Dochodów osiągniętych z własnej działalności,
     • Darowizn od instytucji państwowych i osób fizycznych oraz innych podmiotów.

      

     § 11

      

     Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość według zasad określonych w ogólnych przepisach o rachunkowości.

      

     § 12

      

     1. Środki mogą być użyte na udzielaniu szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
     2. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
     • Dyrektor szkoły,
     • Rada Pedagogiczna,
     • Samorząd Uczniowski,
     • Rodzice uczniów.

      

     § 13

      

     1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
     2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby:
     • Skarbnika
     • Innego członka prezydium Rady Rodziców.

      

     § 14

      

     Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

      

     § 15

      

     Skarbnik Rady składa sprawozdanie finansowe na II posiedzeniu Rady za rok poprzedni.

      

     § 16

     Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

      

                                                                                                     § 17 

     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

      

      

     Przewodniczący Rady Rodziców                                                    Dyrektor Szkoły