• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie.

     • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-02

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lech Owczarczyk.
     • E-mail: dspn1wk@op.pl
     • Telefon: 862782124

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Miasto Kolno
     • Adres: ul. Wojska Polskiego 20
      18-500 Kolno
     • E-mail: dspn1wk@op.pl
     • Telefon: 862782124

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Opis dostępności architektonicznej