• Wymagania edukacyjne klas I-III

    • WYMAGANIA EDUKACYJNE

     NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE W KLASIE I

                                                                                                  OPRACOWAŁA : MARIA SZCZĘSNA

     Ocenę cząstkową  celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści programowe danego obszaru edukacyjnego, rozwiązuje zadania dodatkowe o wyższym stopniu trudności. Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści programowe.

      

     Ocenę cząstkową niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

     Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń nie opanował treści z zakresu klasy I.

      

     Podstawą do oceny opisowej z poszczególnych edukacji jest uzyskanie ocen bieżących według poniższych kryteriów:

      

      

     EDUKACJA POLONISTYCZNA

      

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

      

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     -chętnie, spontanicznie wypowiada się na dany temat,

     tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo – skutkowe;

     -z łatwością opanowuje pamięciowo dłuższe teksty, ładnie recytuje;

     - litery, mieści się w liniaturze, bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania, wzorowo prowadzi zeszyty;

     - czyta w bardzo dobrym tempie, płynnie ze zrozumieniem;

     - chętnie wypowiada się na dany temat, wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;

     - sprawnie opanowuje pamięciowo dłuższe teksty, poprawnie recytuje;

     - poprawnie odtwarza kształt liter, mieści się w liniaturze,  popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać krótkie zdania, starannie prowadzi zeszyty;

     - czyta w zmiennym tempie, poprawnie ze zrozumieniem;

      

      

     - potrzebuje dodatkowej zachęty ze strony nauczyciela w  czasie wypowiadania się, wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania;

     - opanowuje pamięciowo krótkie teksty, stara się recytować;

     - odtwarza poprawnie kształty większości liter, zazwyczaj mieści się w liniaturze, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki;, stara się dbać o estetykę zeszytów;

     - czyta w wolnym tempie, poznane wcześniej krótkie teksty zwykle ze zrozumieniem;

      

      

     -niechętnie wypowiada się, konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela, ma ubogi zasób słownictwa;

     -ma trudności z zapamiętaniem krótkich tekstów;

     - ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i utrzymaniu ich w liniaturze, przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela, nie dba o staranne prowadzenie zeszytów;

     - czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst;

      

      

     EDUKACJA MATEMATYCZNA

      

     BARDZO DOBRY

                       (5)

     DOBRY

     (4)

      

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     - sprawnie klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

     - bezbłędnie określa położenie przedmiotów względem siebie;

     - biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20;

     - układa i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności;

     - sprawnie posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych: mierzy długości, odmierza płyny, waży przedmioty, orientuje się w czasie: bezbłędne nazywa dni tygodnia oraz miesiące, bez problemu radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;

     - zazwyczaj poprawnie klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

     - zazwyczaj poprawnie określa położenie przedmiotów względem siebie;

     -dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zna zapis liczb do 20;

     - układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe;

     - potrafi posługiwać się wiadomościami w sytuacjach praktycznych: mierzy długości, odmierza płyny, waży przedmioty, orientuje się w czasie: bezbłędne nazywa dni tygodnia oraz miesiące, radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;

      

      

      

      

      

     - czasami ma trudności z klasyfikacją przedmiotów według danej cechy, przeliczaniem elementów zbioru, porównywaniem zbiorów, wyodrębnianiem części wspólnej zbiorów;

     - czasami ma kłopoty z określaniem stosunków przestrzennych;

     -  poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10;

     - potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych;

     - potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych;

     - tylko z pomocą nauczyciela klasyfikuje przedmioty według danej cechy, przelicza elementy zbioru, porównuje zbiory, wyodrębnia część wspólną zbiorów;

     - wymaga pomocy nauczyciela by określić położenie przedmiotów względem siebie;

     -dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, popełnia błędy;

     - rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i zastosowanie wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela;

      

      

      

     EDUKACJA PRZYRODNICZA

      

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

                DOSTATECZNY

                        ( 3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     - aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia,

     - ma bogaty zasób wiadomości na temat roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych- potrafi właściwie  zachować się w sytuacji zagrożenia;

     - rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem, rozumie konieczność dbania o środowisko naturalne, oszczędzania wody, papieru, energii, chętnie uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych;

     - interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje;

     - ma wiadomości na temat roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych- wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

     - zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem, stara się dbać o

     środowisko naturalne, zazwyczaj oszczędza wodę, papier, energię, oraz uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych;

     - wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące ,

     - zna  wybrane informacje na temat roślin, zwierząt oraz zjawisk atmosferycznych, zna zagrożenia;

     - wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem,

     ale nie zawsze pamięta by oszczędzać wodę, papier czy energię, czasami angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych;

     - dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku;

     -ma podstawowe wiadomości o roślinach, zwierzętach i zjawiskach atmosferycznych oraz zagrożeniach;

     - rozumie potrzebę dbania o przyrodę, ale nie zawsze pamięta by oszczędzać wodę, papier czy energię, czasami angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych;

      

     EDUKACJA PLASTYCZNA ,  ZAJĘCIA TECHNICZNE

      

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

                    (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     -twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno – techniczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

     - z entuzjazmem ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

     - samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią,

     -przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;

      

     - stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno – technicznych zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni;

     -chętnie ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

     - potrafi pracować zgodnie z instrukcją;

     -zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy;

     - w pracach plastyczno – technicznych stosuje ulubione techniki zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni;

     - potrafi zilustrować sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane różnymi środkami;

     -wymaga objaśnienia instrukcji,

     - zna zasady bezpieczeństwa pracy i stara się je stosować w praktyce, nie zawsze dba o porządek w miejscu pracy;

      

      

     - prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie,

     - wykonuje proste prace plastyczno – techniczne pod kierunkiem nauczyciela;

     -zna zasady bezpieczeństwa pracy, ale nie zawsze je stosuje, nie dba o porządek w miejscu pracy;

      

     EDUKACJA MUZYCZNA

     BARDZO DOBRY ( 5)

     DOBRY (4)

      

     DOSTATECZNY (3)

      

     DOPUSZCZAJĄCY (2)

     - chętnie śpiewa, z łatwością zapamiętuje słowa i melodie poznanych piosenek;

     - gra na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo odtwarza usłyszany rytm;

     - bezbłędnie nazywa instrumenty muzyczne i rozpoznaje ich brzmienie;

     - aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce;

      

     - zna słowa i melodie większości piosenek;

     - poprawnie odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych;

     - zazwyczaj poprawnie nazywa instrumenty muzyczne i rozpoznaje ich brzmienie;

     -uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych;

      

      

      

      

      

      

     -zna słowa większości piosenek i stara się je poprawnie zaśpiewać;

     - pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy  rytmiczne, 

     -nie zawsze potrafi nazwać instrumenty muzyczne i rozpoznać  ich brzmienie;

     - bawi się przy muzyce;

      

      

     - ma trudności z zapamiętaniem słów piosenek, nie potrafi poprawnie odtworzyć ich melodii;

     - bawi się instrumentami, potrafi poruszać się rytmicznie,

     - ma problemy z nazwaniem instrumentów muzycznych;

     -wymaga zachęty do zabaw przy muzyce;

      

      

     WYCHOWANIE I FIZYCZNE,   

     BARDZO DOBRY ( 5)

     DOBRY ( 4)

      

     DOSTATECZNY ( 3)

     DOPUSZCZAJĄCY ( 2)

     - jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach, zawsze stosuje zasadę fair play;

     - przywiązuje dużą uwagę do zasad bezpieczeństwa;

     - rozumie wpływ ruchu i odżywiania na zdrowie człowieka, zawsze przestrzega zasad higieny;

      

      

     - jest sprawny fizycznie, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań  ruchowych,

     w grach zespołowych zazwyczaj stosuje zasadę fair play;

     - zna obowiązujące podczas ćwiczeń zasady bezpieczeństwa i stara się je stosować w praktyce;

     - wie, jaki wpływ ma ruch i odżywianie na zdrowie człowieka, zazwyczaj przestrzega zasad higieny;

      

     - sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne, w grach zespołowych nie zawsze pamięta o zasadzie fair play;

     - nie zawsze stosuje poznane zasady bezpieczeństwa;

     - wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka, nie zawsze pamięta o higienie;

      

      

     - uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca;

     - nie przywiązuje zbytniej uwagi do zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

     - wie, że należy dbać o zdrowie,

     nie przywiązuje wagi do zasad higieny;

      

                  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE W KLASIE II

      

     Edukacja polonistyczna

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     czyta płynnie z odpowiednią intonacją ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania, wyszukuje w tekście fragmenty na podany temat, ocenia zachowanie bohaterów, wyraża sąd o zdarzeniach;

      

     czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi;

      

     czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania ;

     czyta poprawnie wyuczone wcześniej krótkie teksty, czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela;

      

     czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania ;

     ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu

     potrafi napisać krótkie opowiadanie na podany temat, umie wymyślić i zapisać dowolny, krótki tekst, opisuje przedmioty zgodnie z podanym planem, pisze sprawozdania z różnych wydarzeń z pomocą nauczyciela ,potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, doskonale pisze z pamięci i ze słuchu, zna zasady ortograficzne;

      

     potrafi napisać krótkie opowiadanie na podany temat, umie wymyślić i zapisać dowolny tekst ,potrafi opisać kilkoma zdaniami  różne przedmioty, stosuje zwroty grzecznościowe pisząc życzenia, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania, zna i stosuje zasady ortograficzne, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania ;

      

     potrafi napisać kilka zdań na podany temat, umie zaadresować kopertę, używa form grzecznościowych układając życzenia, zna  zasady ortograficzne  , pisze poprawnie zachowując właściwe proporcje liter w wyrazach i wyrazów w zdaniu ,przepisuje tekst prawidłowo ,czasami popełnia  błędy w pisaniu ze słuchu;

      

     Pisze w wolnym tempie, przepisuje  poprawnie ,często nie zachowuje prawidłowego kształtu liter, popełnia liczne błędy  podczas pisania z pamięci i ze słuchu;

      

     pisze wolno i nieczytelnie,źle łączy litery, nie mieści się w liniach, popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu, pamięci i przepisywania;

      

     nie zachowuje prawidłowego kształty liter i łączeń,w pisaniu z pamięci i ze słuchu myli litery drukowane z pisanymi i nie potrafi napisać długich wyrazów i zdań, w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy;

      

      

     samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, opowiada treść obrazków i historyjek obrazkowych, układa opowiadania twórcze, opisuje przedmioty,  formułuje pytania i odpowiedzi, logicznie wypowiada się na temat bieżących wydarzeń czytanych tekstów, oglądanych filmów ,pięknie recytuje wiersze;

      

     buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne,

      zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, opowiada treść historyjek obrazkowych ,pięknie recytuje wiersze;

      

     buduje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, wypowiada się na temat obrazka, przeczytanego tekstu; wyodrębnia zdarzenia w opowiadaniu, nadaje tytuły historyjkom obrazkowym, potrafi poprawnie powiedzieć wiersz z pamięci;

      

     wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, przy pomocy nauczyciela buduje krótkie opowiadania ;

      

     wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słownictwa, popełnia błędy językowe; na pytania odpowiada pojedynczymi wyrazami, rzadko bierze udział w swobodnych wypowiedziach, zazwyczaj nie kończy swoich wypowiedzi i nie potrafi ich uzasadnić ;

      

     uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności , mówi cicho  pojedynczymi wyrazami ,nie potrafi nauczyć się wiersza na pamięć ,ma ubogi zasób słownictwa;

      

     samodzielnie  rozpoznaje i układa wszystkie  rodzaje zdań, rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę i czas) ,dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej trzeciej litery, pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka , tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych ;

     rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań ,rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę) ,dzieli wyrazy na głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski  , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej i drugiej litery,

     pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka ,

      

     rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań, umie wskazać

     najważniejsze wyrazy w zdaniu ,rozwija samodzielnie zdania za pomocą podanego słownictwa  ,rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki (określa ich liczbę),dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski , porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej litery;

      

     dzieli proste wyrazy na litery, głoski i sylaby , rozpoznaje samogłoski w poszczególnych wyrazach, słabo zna alfabet, rozpoznaje   w tekście niektóre rzeczowniki i czasowniki  ,rozpoznaje w zdaniu liczbę wyrazów, rozróżnia zdanie pytające i oznajmujące

     słabo dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, myli samogłoski ze spółgłoskami,  myli alfabet, nie potrafi  rozróżnić poznanych części mowy i  zdań ;

      

      

     ma trudności  z opanowaniem podstawowych elementów z   gramatyki  nawet z pomocą nauczyciela, ,nie potrafi samodzielnie  rozróżnić prostych części mowy ,nie zna samogłosek, dwuznaków, alfabetu .

      

     Edukacja matematyczna

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000 bez  przekroczenia progu dziesiątkowego , samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność w wykonywaniu działań, stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia

      

     rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50, zna i stosuje kolejność w wykonywaniu działań, stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia

     samodzielnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie w zakresie 50, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 50

      

     liczy na konkretach, popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 50 popełniając liczne błędy;

      

     dodaje i odejmuje na konkretach  w zakresie 100 popełniając  liczne błędy , mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy ;

      

     w liczbach dwucyfrowych myli cyfrę  jedności i dziesiątek  ,liczy na konkretach  pomimo tego popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30;

      

     samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zdania dwudziałaniowe, bez trudu układa treść do zadania ,pytania i odpowiedzi,

      

     samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego;

      

     potrafi ułożyć prostą teść zadania do sytuacji życiowej, schematu graficznego i działania arytmetycznego;

      

     rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego;

      

     z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku i działania arytmetycznego;

     nie rozumie treści zadania i nie potrafi rozwiązać  najprostszych zadań, nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku i działania arytmetycznego ,

      

     prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń

     pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich)

      

     umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu ,pieniędzy, prawidłowo i  wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich),

      

     umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy, dobrze radzi sobie  z obliczeniami  kalendarzowymi, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich);

      

     popełnia  błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu, pieniędzy,  z pomocą zapisuje daty za pomocą cyfr arabskich i rzymskich;

      

      z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu ,pieniędzy;

      

     nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, ciężaru, czasu.

      

     Edukacja społeczna

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZNY

     (2)

     znakomicie zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym   kolegą, uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, jest  zawsze sprawiedliwym i prawdomównym ,wie zawsze , jak się zachować w szkole i jakie są obowiązki

     ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wzorowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe)  ,zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu, rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, określa swą przynależność narodową, ,zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy  wszystkich  krajów należących do Unii Europejskiej rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości

     zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym   kolegą; uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości , jest sprawiedliwym i prawdomównym ,wie, jak się zachować w szkole i jakie są obowiązki

     ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie,  wzorowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe) , jest   chętny do pomocy , rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj  ,zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości);

      

     ogólnie zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia; uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych   możliwości , stara się być  sprawiedliwym i prawdomównym ,  stara się   dobrze zachować  się w szkole i zna na ogół obowiązki ucznia , rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników ( stosuje formy grzecznościowe), jest   chętny do pomocy , rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj , określa swą przynależność narodową, zna symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) ,zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej ,szanuje odmienność każdego człowieka  ,dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych( w miarę swoich   możliwości)

      

       zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, ale nie zawsze  je przestrzega, rzadko  uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach, , wie jak zachować w szkole i jakie są obowiązki ucznia , nie zawsze kulturalnie  zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników  ,  rozumie pojęcia: miejscowość,  województwo, kraj , określa swą przynależność narodową ,zna niektóre symbole narodowe( nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło) , ogólnie dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoje ;

      

     zna prawa i obowiązki ucznia ,ale  rzadko się do nich stosuje,

      nie uczestniczy  w szkolnych wydarzeniach , nie zawsze wie jak zachować się  w szkole i jakie są obowiązki ucznia , często niekulturalnie  zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna   tylko niektóre symbole narodowe , na ogół dba o  swoje zdrowie i  bezpieczeństwo;

      

     nie respektuje praw i obowiązków  ucznia, nie stosuje form

       grzecznościowych, nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa ,nie opanował podstawowych

       wiadomości  z zakresu  klasy drugiej.

      

      

     Edukacja przyrodnicza

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody, przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda i słońce ,zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnące w parku ,ogrodzie, umie wskazać główne kierunki na mapie Polski ,potrafi wskazać na mapie granice Polski ,zna stan skupienia wody, potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin  ,dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem roślin , zna czynniki warunkujące rozwój roślin, wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie , potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach ;

      

     posiada rozległą wiedze o otaczającym środowisku przyrodniczym wie, z jakich części składa się roślina, zna doskonale nazwy miesięcy, zna ptaki i ssaki domowe, zna poznane zwierzęta i rośliny  żyjące na polu, łące i w lesie, rozpoznaje poznane drzewa i krzewy owocowe , drzewa liściaste i iglaste, zna kierunki świata, stosuje zasady zdrowego odżywiania,  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

      

     posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy miesięcy, zna  poznane ptaki i ssaki domowe, rozpoznaje  niektóre poznane zwierzęta i rośliny  żyjące na polu, łące i w lesie, rozpoznaje niektóre poznane  drzewa i krzewy owocowe  oraz drzewa liściaste i iglaste, zna kierunki świata, stosuje zasady zdrowego odżywiania,  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

      

     posiada niewielką wiedzę o otaczającym środowisku  przyrodniczym, opanował podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny i zdrowego odżywiania, z pomocą nauczyciela wymienia niektóre rośliny ,zwierzęta żyjące poznanych ekosystemach , rozpoznaje niektóre poznane ptaki i

     ssaki ,myli nazwy miesięcy, opanował tylko niektóre podstawowe umiejętności z edukacji przyrodniczej;

      

     z pomocą nauczyciela wymienia niektóre  poznane

     rośliny  i zwierzęta żyjące poznanych ekosystemach , nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, opanował tylko niektóre podstawowe umiejętności i wiadomości.

      

      nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny, nie przestrzega zasad higieny, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ,nie opanował  nawet koniecznych wiadomości  i umiejętności z edukacji przyrodniczej.

      

     Edukacja plastyczno – techniczna

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły ,w  pracach plastyczno-technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia, posiada zdolności plastyczne, uczestniczy w konkursach plastyczno-technicznych  na szczeblu miejsko-gminnych

     umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy w  pracach plastyczno-technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia, posiada zdolności plastyczne;

      

     zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca;

      

     z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza pracę do końca,

     prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy,

      

     prace wykonuje niechętnie, niestaranne i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, na zajęciach nie uważa.

      

     Edukacja muzyczna

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii, zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków, potrafi taktować na 2, 3, 4 umie połączyć śpiewanie z jednoczesnym taktowaniem czy akompaniamentem rytmiczny ,zna i rozpoznaje barwy głosów męskich i żeńskich ,zna podstawowe kroki i figury taneczne wybranych tańców narodowych , posiada zdolności muzyczne, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

      

     pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii,  zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków , potrafi taktować na 2, 3, 4 umie połączyć śpiewanie z jednoczesnym taktowaniem czy akompaniamentem rytmicznym, zna i rozpoznaje barwy głosów męskich i żeńskich , na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

      

     umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, rozpoznaje prawie wszystkie wartości nutowe, zna barwy głosów męskich i żeńskich, na lekcjach jest aktywny ,

      

     umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe, na lekcjach jest mało  aktywny ,

     ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut,

      wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z grupą, na lekcjach jest mało  aktywny,

      

     nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń muzycznych nawet przy pomocy nauczyciela ,ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki w grupie, na lekcjach nie uważa .

      

     Wychowanie fizyczne

     CELUJĄCY

     ( 6 )

     BARDZO DOBRY

     (5)

     DOBRY

     (4)

     DOSTATECZNY

     (3)

     DOPUSZCZAJĄCY

     (2)

     NIEDOSTATECZY

     (2)

     zwinnie i sprawnie wykonuje  wszystkie ćwiczenia gimnastyczne,

      z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się  do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu

      miejsko-gminnym , jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego;

      

     starannie i prawidłowo wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji ,

     potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play

      

     większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

      

     niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych

      

     uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zajęć ruchowych, nie przynosi obowiązującego stroju.

      

      

     Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, edukacji plastycznej i technicznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY CZĄSTKOWE DLA KLASY III

      

     Ocenę cząstkową niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

     Ocena taka ujęta będzie w ocenie opisowej jako sformułowanie: Uczeń nie opanował treści z zakresu klasy III.

      

                                                                                                                  EDUKACJA POLONISTYCZNA

      

                                                                                                     CELUJĄCY     (6)

      

              UCZEŃ:

     • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III,
     • samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą i popularnonaukową,
     • poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie na tematy bliskie dziecku, wykazując się wiedzą i słownictwem wykraczającymi poza program nauczania klasy III,
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, interpunkcji itp.,
     • pisze bezbłędnie,
     • jest rozbudzony intelektualnie,
     • ma zdolności literackie, układa wierszyki i twórcze opowiadania,
     • osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych,
     • uzasadnia wypowiadane sądy i opinie.

      

                                                                                BARDZO DOBRY (5)

              

              UCZEŃ:

     • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
     • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
     • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
     • rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
     •  rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
     • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
     • czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
     •  czyta wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat,
     • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
     • wypowiada się w różnych formach: kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
     • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
     • dba o kulturę wypowiadania się,  poprawnie stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
     • zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
     • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o popraw­ność ortogra­ficzną oraz interpunkcyjną,
     • przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę samodzielnie reali­zuje pisemne zadania domowe.

      

                                                                             DOBRY (4)

         UCZEŃ:

     • słucha wypowiedzi i stara się korzystać z przekazywanych informacji,
     • czyta i zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
     •  wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
     • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
     • pracuje nad bogaceniem  zasobu słownictwa,
     • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,  wskazuje głównych bohaterów,
     • stara się poprawnie czytać teksty i recytować wiersze,
     • zazwyczaj czyta wskazane przez nauczyciela książki i stara się wypowiadać się na ich temat,
     •  pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
     • pod kierunkiem nauczyciela tworzy : kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
     • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
     • dba o kulturę wypowiadania się, stara się stosować pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,                                                                                                                                                                                    zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
     • stara się pisać czytelnie,  estetycznie i  popraw­nie

      

                                                                                              DOSTATECZNY  (3)

                  UCZEŃ:

     • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyszukuje we wskazanym tekście potrzebne informacje
     •  stara się słuchać wypowiedzi
     • czyta  teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
     •  z pomocą nauczyciela korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
     • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje niektóre formy użytkowe np. zaproszenie, życzenia, opis,
     • w tekście literackim  wskazuje głównych bohaterów,
     • stara się poprawnie czytać krótkie teksty i recytować wiersze,
     • z pomocą  nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
     • z pomocą nauczyciela tworzy : krótką wypowiedź, opis według planu,  życzenia,
     • komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
     • w wypowiedziach  stosuje formuły grzecznościowe,
     • na ogół zna alfabet; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

      

                    DOPUSZCZAJĄCY (2 )

      

              UCZEŃ:

     • tylko z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w tekście,
     • wybiórczo słucha wypowiedzi,
     • bardzo słabo czyta teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, nie potrafi wyciągnąć odpowiednich wniosków,
     • wyłącznie z pomocą nauczyciela korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii,
     • myli formy użytkowe:  zaproszenie, życzenie, opis,
     • czyta bardzo wolno, popełniając błędy,
     • tylko z pomocą nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń,
     • wyłącznie z pomocą nauczyciela redaguje krótkie teksty, zadaje pytania, odpowiada na pytania innych,
     • myli litery, popełnia błędy dzieląc wyrazy na sylaby, czasami nie oddziela wyrazów w zdaniu, albo zdań w tekście.

      

                                                                                           EDUKACJA MATEMATYCZNA

                                                    

                                                     CELUJĄCY  (6) 

                    UCZEŃ:

     • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program edukacji matematycznej w klasie III,
     • samodzielnie układa i rozwiązuje zadania trudne i nadobowiązkowe,
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,
     • interesuje się matematyką,
     • bierze udział w konkursach matematycznych,
     • układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne, krzyżówki itp.,
     • na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,
     •  
     •                                                           BARDZO DOBRY (5)

      

                   UCZEŃ:

     • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
     • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
     • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
     • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
     • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach
     • formalnych); używa pojęcia kilometr w sytu­acjach ży­cio­­wych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
     • waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram; wyko­nu­je łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu­mianowanych liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
     • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
     • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
     • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
     • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach w obliczeniach formalnych);
     • odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
     • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
     • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
     • podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
     • odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
     • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
     • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

      

                                                                                  DOBRY (4)

       UCZEŃ:

     • pod kierunkiem nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     • zazwyczaj samodzielnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     • najczęściej poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     • najczęściej poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     • zazwyczaj poprawnie podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
     • z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
     • z pomocą rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
     • najczęściej prawidłowo wykonuje obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych,
     • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
     • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
     • najczęściej poprawnie odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
     • najczęściej poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
     • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
     • pod kierunkiem nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
     • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości;  z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
     • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; z pomocą rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

      

                                                                     DOSTATECZNY  (3)

                   UCZEŃ:

     • liczy (w przód i z pomocą nauczyciela w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     • potrafi obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
     • zazwyczaj poprawnie wykonuje proste obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość);
     • pod kierunkiem nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
     • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
     • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
     • pod kierunkiem odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
     • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
     • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
     • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
     • pod kierunkiem rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

            DOPUSZCZAJĄCY (2 )

                   UCZEŃ:

     • z pomocą nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
     • z pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
     • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
     • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
     • wie, jak obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
     • wymaga pomocy podczas wykonywania obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość);
     • z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; pod kierunkiem wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
     • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
     • z pomocą odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
     • z pomocą odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
     • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia, pod kierunkiem wymienia kolejne miesiące oraz wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
     • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, z pomocą wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
     • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
     • z pomocą rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

      

                                                                  EDUKACJA PRZYRODNICZA 

                                                          

                                                                          CELUJĄCY (6)                                                                                                                                                                                                                                     

        UCZEŃ:

     • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, społecznych, geograficznych, historycznych wykraczających poza program edukacji środowiskowej klasy III,
     • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
     • samodzielnie wykonuje doświadczenia wykraczające poza program oraz sporządza notatki z obserwacji,
     • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
     • interesuje się przyrodą, ochroną środowiska,

                                                                                   BARDZO DOBRY (5)

      

       UCZEŃ:

     • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
     • opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
     • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
     • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
     • wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
     • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
     • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
     • nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
     • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
     • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, (na miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu powódź, huragan, śnieżyca, lawina itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

                 

                                                                                 DOBRY (4)

         UCZEŃ:

     • pod kierunkiem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
     • częściowo opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
     • z pomocą nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
     • wymienia kilka zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
     • z pomocą wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
     • czasami podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
     • wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ  na życie ludzi, zwierząt i roślin:
     • z pomocą nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
     • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia,
     • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
     •  

                                                                DOSTATECZNY (3)

                 UCZEŃ:

     • wspólnie z nauczycielem lub kolegą obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
     • częściowo opisuje życie w wybranym ekosystemie:
     • nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu regionu swojej miejscowości,
     • potrafi wymienić nazwy pór roku,
     • wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
     • nazywa  niektóre części ciała,
     • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
     • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych   
     •  

                                          DOPUSZCZAJĄCY (2 )

      UCZEŃ:

     • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze tylko pod kierunkiem nauczyciela,
     • oczekuje pomocy podczas opisu fragmentu życia w wybranym ekosystemie:
     • nie nazywa charakterystycznych elementów krajobrazu regionu swojej miejscowości,
     • na podstawie ilustracji wymienia nazwy pór roku,
     • wie, że ludzie powodują zniszczenia w przyrodzie
     • z pomocą nazywa części ciała,
     • nie zawsze stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

      

                                                                          EDUKACJA MUZYCZNA

                                                     CELUJĄCY  (6)

               UCZEŃ:

     • uczęszcza na dodatkowe lekcje muzyki [ognisko muzyczne, szkoła muzyczna],
     • rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce,
     • posiada szczególne walory głosowe,
     • gra na instrumencie nieobowiązującym w szkole,
     • układa akompaniament do wierszyków, rymowanek,
     • rozpoznaje i omawia utwory muzyczne,
     • chętnie śpiewa piosenki nadobowiązkowe,
     • osiąga sukcesy w konkursach muzycznych,

      

                                                                    BARDZO DOBRY (5)

                                                                                                                                                                                                                 

       UCZEŃ

     • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
     • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
     • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
     • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
     • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (między innymi wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
     • aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (forte­pian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);
     • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
     • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
     • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

                                                                               DOBRY (4)

        UCZEŃ:

     • śpiewa w zespole kilka piosenek ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn narodowy,
     • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
     • tańczy podstawowe kroki  krakowiaka lub innego prostego tańca ludowego,
     • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika)
     • aktywnie słucha muzyki i tworzy proste improwizacje ruchowe,

                                                                          DOSTATECZNY (3)

                      UCZEŃ:

     • śpiewa piosenki w grupie,
     • gra na instrumentach perkusyjnych,
     • wyraża muzykę ruchem, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
     • nie zawsze potrafi określić dynamikę i  wysokości dźwięków ,
     • ma kłopoty z zapisaniem na pięciolinii poznanych dźwięków gamy C - dur,
     • mylnie określa nastrój wysłuchanych utworów
     • odtwarza proste rytmy razem z grupą
     • myli elementy prostego układu ruchowego
     • rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne

                      DOPUSZCZAJĄCY (2 )

        

                   UCZEŃ:

     • niechętnie śpiewa piosenki w grupie i gra na instrumencie perkusyjnym
     • wymaga dodatkowej zachęty do wzięcia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych i podjęcia próby wyrażania muzyki ruchem.
     • z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty
     • nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut
     • nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki
     • rozpoznaje  instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć
     • nie zapamiętuje prostego układu ruchowego
     • potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce

      

                                                                               EDUKACJA TECHNICZNA

      

                                                           CELUJĄCY  (6)

      

           UCZEŃ:

     • posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,
     • osiąga sukcesy w konkursach technicznych,
     • samodzielnie i chętnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe

     i nietypowe rozwiązania,

     • potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci,
     • zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami

     i urządzeniami,

     • zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu,
     •  zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.
     •  

                                                              BARDZO DOBRY (5)

                           UCZEŃ:

     • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domo­wego,
     • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (kompu­ter, laptop, telefon komór­ko­wy); orientuje się w rodzajach budowli (budyn­ki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń ele­ktrycz­nych (latarka, prądnica rowerowa),
     • określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa, trudna obsługa), ekonomicznych (tanie, drogie

     w zakupie i użytko­waniu), estetycznych (np. ładne, brzydkie),

     • przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
     • rozumie potrzebę organizowania działania technicznego (praca indywi­du­alna i zespołowa, utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy),
     • posiada umiejętności:
     • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
     • cię­cia papieru i tektury,
     • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych (np. buduje la­tawce, makiety domów, mostów, modele samo­cho­dów, samolotów i statków),
     • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,
     • w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych,
     •  bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych.

                                                                             DOBRY (4)

          UCZEŃ:

     • posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny,
     • chętnie wykonuje prace techniczne,
     • stosuje proste narzędzia pomiarowe i przyrządy introligatorskie,
     • potrafi rozróżnić własności materiałów, z których wykonuje prace,
     • rozróżnia warzywa i owoce oraz ich przetwory,
     • pod kierunkiem nauczyciela czyta proste rysunki techniczne,
     • zna symbole i znaki umożliwiające swobodne i bezpieczne poruszanie się po otoczeniu,
     • prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne,
     • zna numery telefonów alarmowych.

                                                             DOSTATECZNY (3)

      

             UCZEŃ:

     • wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
     • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
     • rozpoznaje niektóre materiały,
     • często ponownie musi wykonywać pracę, gdyż źle zaplanował rozmieszczenie,
     • prace są mało estetyczne,
     • często korzysta z pomocy nauczyciela,
     • próbuje korzystać z prostej informacji technicznej,
     • potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami.

      

      

     DOPUSZCZAJĄCY (2 )

      

             UCZEŃ: 

     • wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń,
     • przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela,
     • wytwory działalności praktycznej odbiegają od projektu lub szablonu,
     • myli numery telefonów alarmowych.

      

                                                                                            EDUKACJA PLASTYCZNA

      

                                                                                               CELUJĄCY  (6)

      

          UCZEŃ:

     • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
     • wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych,
     • chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.,
     • samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych technik plastycznych,
     • dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy.

      

      

                                                                                                    BARDZO DOBRY ( 5 )

        UCZEŃ:

     • wie o istnie­niu placówek kultury działających na terenie swojej miejscowości,
     • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wy­two­ry w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o pra­wach autora),
     • w pracach plastycznych posługuje się takimi środkami wyrazu plas­tycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w prze­strzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plas­tyczne),
     •  realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych,
     • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: archi­tek­tura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artys­tyczne i sztukę ludową,
     • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do pol­skiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakte­rystyczne posługując się podstawowymi terminami właści­wymi dla tych dziedzin działalności twórczej.

                                                                                                      ŁADNIE (4)

              UCZEŃ:

     • chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, wydziera, wycina,
     • uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
     • umie określić niektóre dziedziny sztuk plastycznych, np.: grafika,
     • potrafi określić indywidualne i charakterystyczne cechy ludzi

     i zwierząt,

     • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe.

      

                                                                                              DOSTATECZNY   (3)

              UCZEŃ:

     • wymaga zachęty do podejmowania działalności plastycznej,
     • nie zawsze uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
     • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
     • prace są mało estetyczne i ubogie w szczegóły,
     • Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy

      

                                                                        DOPUSZCZAJĄCY (2 )

       

                UCZEŃ:

     • jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych ,
     • prace zawsze wykonuje z pomocą nauczyciela,
     • nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.
     • niechętnie podejmuje działalność plastyczną
     • w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu
     • rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę
     • prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne

      

     WYCHOWANIE FIZYCZNE                                                                                                                                            

     CELUJĄCY(6)

                UCZEŃ:

     • jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem,
     • osiąga sukcesy w zawodach sportowych,
     • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność motoryczną,
     • uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osiąga sukcesy,
     • wykonuje ćwiczenia nie objęte programem nauczania klasy III,

                                                                      BARDZO DOBRY (5)

                 UCZEŃ:

     • realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
     • umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego od­cin­ka kręgosłupa,
     • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
     • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
     • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy­rządzie;
     • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
     • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach spor­to­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
     • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
     • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych (np. mycie zębów, codzienne mycie całego ciała), dba o czystość odzieży (pamięta o zmianie bielizny, skarpet),
     • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
     • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

                                                                     DOBRY (4)

               UCZEŃ:

     • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie,
     • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
     • zna zasady gier sportowych,
     • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija,
     • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,
     • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
     • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych, dba o czystość odzieży,
     • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
     • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
     • nie potrzebuje większej zachęty do pracy nad aktywnością fizyczną,

                                                                      DOSTATECZNY (3)

                 UCZEŃ:

     • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,
     • ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,
     • wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,
     • nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

                         niechętnie bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,  

      DOPUSZCZAJĄCY (2 )

             UCZEŃ:

     • nie przestrzega zasad podczas gier i zabaw ruchowych,
     • nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem,
     • ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych określonych przez podstawę programową,
     • nie chce podejmować żadnej aktywności fizycznej,

      

      

      

                                            EDUKACJA SPOŁECZNA

      

                                                                                                  CELUJĄCY (6)

      

            UCZEŃ:

     • z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy, szkoły, uczestniczy w działaniach charytatywnych
     • swoją postawą stanowi wzór dla innych,
     • wie, że należy dbać o poprawne relacje z innymi ludźmi,

      

                                                                                                      BARDZO DOBRY(5)

      

               UCZEŃ:

     • odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
     • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe oczekiwania;
     • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
     • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu, koloru skóry;
     • zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach (na miarę swych możli­wości);
     • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;
     • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
     • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
     • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

      

                                                                                                     DOBRY (4)

      

           UCZEŃ:

     • odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
     • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników,
     • zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
     • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,
     • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne;
     •  wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
     • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

      

      

                                                                                             DOSTATECZNY (3)

      

            UCZEŃ:

     • zazwyczaj odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych,
     • zna prawa ucznia i jego obowiązki, ale nie zawsze je respektuje, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
     • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn),
     •  wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
     • potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
     • nie zawsze właściwie   reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, próbuje radzić sobie z problemami
     • wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka
     • stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić w grupie
     • stara się, ale nie zawsze  przestrzega zasad bezpieczeństwa
     • nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób
     • poznaje pracę ludzi różnych zawodów  ze swojego regionu
     • nie zawsze potrafi zaakceptować różnice między ludźmi
     • poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty
     • zna swoją narodowość i symbole narodowe, ale nie zawsze pamięta, jak się wobec nich zachować
     • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości

     DOPUSZCZAJĄCY ( 2 )

      

              UCZEŃ:

     • nie odróżnia dobra od zła, krzywdzi słabszych,
     • nie respektuje praw i obowiązków ucznia,
     • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
     • z pomocą potrafi opowiedzieć, czym zajmuje się np. kolejarz, policjant;
     • nie zna numerów telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
     • ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych
     • rzadko rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych
     • myli numery alarmowe
     • nie zachowuje zasad bezpieczeństwa poruszając się po budynku szkolnym
     • nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych
     • rzadko przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności
     • rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności z utrzymaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami
     • zna prawa i obowiązki ucznia, rzadko ich przestrzega
     •  nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób
     • poznaje pracę ludzi różnych zawodów, nie zawsze  rozumie jej znaczenie
     •  ma problemy z akceptacją różnic między ludźmi
     • poznaje swoją najbliższą okolicę i niektóre  najważniejsze obiekty
     • zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe